Οι παράγοντες, στους οποίους αποδίδουν τον έλεγχο της υγείας τους 36 αγοραφοβικοί ασθενείς, που αξιολογήθηκαν στο Πολυδιάστατο Ερωτηµατολόγιο Απόδοσης Ελέγχου Υγείας (ΠΕΑΕΥ), συνεκρίθησαν µε 29 µάρτυρες παρόµοιας ηλικίας και φύλου. Βρέθηκε ότι οι αγοραφοβικοί απέδιδαν περισσότερο σε εξωτερικούς παράγοντες (τύχη και σηµαντικούς άλλους) την κατάσταση της υγείας τους, σε σχέση µε τους µάρτυρες. Στη συνέχεια συστήθηκε ψυχοθεραπεία συµπεριφοράς (θεραπεία έκθεσης) στους αγοραφοβικούς, από τους οποίους 24 την ολοκλήρωσαν (µέση διάρκεια της Θεραπείας 4 µήνες), ενώ 12 την απέρριψαν ή την διέκοψαν. Και οι δύο οµάδες αξιολογήθηκαν αρχικά, τόσο στο ΠΕΑΕΥ όσο και σε άλλα γνωσιακά και συµπεριφεριολογικά ψυχοµετρικά εργαλεία. Όσοι ολοκλήρωσαν, επαναξιολογήθηκαν µετά το τέλος της Θεραπείας και 6 µήνες αργότερα, ενώ όσοι δεν συµµετείχαν ή διέκοψαν επαναξιολογήθηκαν ένα έτος µετά την αρχική τους αξιολόγηση στα προαναφερθέντα ερωτηµατολόγια. Όσο αφορά στις αποδόσεις ελέγχου της ψυχικής υγείας, και οι δύο οµάδες παρουσίασαν σηµαντική µείωση στην τύχη κατά την επαναξιολόγηση, ενώ µόνον όσοι ολοκλήρωσαν µε επιτυχία τη Θεραπεία τους, παρουσίασαν σηµαντική µείωση στην απόδοση ελέγχου στους σηµαντικούς άλλους, καθώς και βελτίωση στις γνωσιακές και συµπεριφεριολογικές µετρήσεις ψυχοπαθολογίας, συµπεριλαµβανοµένων των γνωσιών κατάθλιψης. Οι αποδόσεις ελέγχου συσχετίζονταν µε το συναίσθηµα και στις δύο οµάδες πριν τη Θεραπεία, ενώ οι µεταβολές στις αποδόσεις δεν συνδέονταν µε τη βελτίωση του συναισθήµατος.

Γ. Κασβίκης, ∆. Σκαλούµπακα, Π. Μυτσκίδου (σελίδα 191) - Πλήρες άρθρο