Η επαρκώς τεκµηριωµένη πλέον άποψη για το υψηλό κόστος των "κλασσικών" ψυχιατρικών υπηρεσιών, ιδιαιτέρως των παρεχοµένων από νοσοκοµεία και ιδρύµατα, έστρεψε το ενδιαφέρον σε εναλλακτικούς τρόπους Θεραπείας, όπως είναι οι βασιζόµενες στην κοινότητα ψυχιατρικές υπηρεσίες. Μία ανάλογη Θεραπευτική προσέγγιση εφαρµόζεται από το 1980 στο Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο (ΑΨΚ), το οποίο λειτουργεί ως ανοικτή, ηµερήσια, δευτεροβάθµια µονάδα περίθαλψης. Τα ερευνητικά δεδοµένα για την εκτίµηση των διαφόρων µορφών κόστους αναλόγων υπηρεσιών είναι έως σήµερα ελάχιστα. Σκοπός της παρούσης µελέτης, η οποία αποτελεί µέρος µίας ευρύτερης οικονοµικής αξιολόγησης του ΑΨΚ, είναι να παράσχει, εκτός των αριθµών, και επαρκή ποιοτικά στοιχεία, σχετικά αφ' ενός µεν µε το κόστος λειτουργίας του θεραπευτικού οργανισµού, αφ' ετέρου δε και µε το κόστος της ψυχοθεραπείας για τον θεραπευόµενο. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την υπόθεση για το χαµηλό κόστος της ψυχοθεραπείας για τον ασθενή όσο και για την οικονοµική αυτάρκεια µίας ηµερησίας ψυχοθεραπευτικής µονάδας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Χ.Κωστόπουλος, Ν.Καραποστόλη, Ν.Πολύζος,Β.Μπαρδής, ∆.Μπαρτσώκας, Γ.Πιερράκος, Ι.Κ. Τσέγκος (σελίδα 121) - Πλήρες άρθρο