Σκοπός της εργασίας ήταν να συγκριθούν δηµογραφικά στοιχεία και κλινικά χαρακτηριστικά µεταξύ ακουσίως και εκουσίως νοσηλευόµενων ψυχικά ασθενών στην Ελλάδα. Στην έρευνα, που ήταν προοπτική και είχε διάρκεια 18 µηνών, µελετήθηκαν συνολικά 204 διαδοχικές εισαγωγές, εκ των οποίων 112 ήταν ακούσιες. Για κάθε ασθενή καταγράφονταν τα δηµογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελµα, τόπος κατοικίας), τα κλινικά χαρακτηριστικά (διάγνωση, διάρκεια νόσου, αριθµός προηγούµενων νοσηλειών, αριθµός προηγούµενων ακούσιων νοσηλειών, συννοσηρότητα µε κατάχρηση / εξάρτηση από αλκοόλ ή άλλες ουσίες), καθώς και η διάρκεια νοσηλείας του παρόντος επεισοδίου. Στο σύνολο των ασθενών, αυτοί που νοσηλεύθηκαν ακουσίως είχαν µεγαλύτερη πιθανότητα από τους άλλους νοσηλευόµενους να είναι ανύπανδροι, να πάσχουν από σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωτικές διαταραχές, καθώς και από διπολική διαταραχή, να είναι αυτοαπασχολούµενοι ή εργάτες (ειδικευµένοι ή ανειδίκευτοι) και να έχουν νοσηλευθεί και στο παρελθόν παρά τη θέλησή τους. Ο τύπος της παρούσας εισαγωγής συσχετιζόταν σηµαντικά µε τον αριθµό των προηγούµενων νοσηλειών και οριακά σηµαντικά µε τη διάγνωση και το επάγγελµα. Στην υποοµάδα των ασθενών που νοσηλεύθηκαν για πρώτη φορά (48 ακούσια και 30 εκούσια), οι ακούσιοι είχαν στατιστικώς οριακά µεγαλύτερη πιθανότητα να πάσχουν από σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωτικές διαταραχές, διπολική διαταραχή και οργανικές ψυχικές διαταραχές χωρίς η διάγνωση να συσχετίζεται σηµαντικά µε τον τύπο της εισαγωγής. Η διάρκεια της νοσηλείας, τόσο για το σύνολο των ασθενών όσο και για την υποοµάδα των ασθενών που νοσηλεύθηκαν για πρώτη φορά στη ζωή τους, ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη σε αυτούς που είχαν εισαχθεί ακούσια από ό,τι στους άλλους νοσηλευοµένους.

Β. Μποζίκας, Β. Τσιπροπούλου, Χ. ∆εσερή, Μ. Κοσµίδου, Μ. Μπογιατζή, Σ. Πιτσάβας, Θ. Καράβατος (σελίδα 110) - Πλήρες άρθρο