Η μελέτη εξετάζει την υπόθεση της ευπάθειας σε επαγγελματίες της υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας δύσκολων εφήβων. Αυτή η ευπάθεια φαίνεται να συνδέεται με μια επαγγελματική κρίση ταυτότητας που μειώνει τη δυνατότητα αυτών των επαγγελματιών να αναγνωρίζουν την οδύνη των εν λόγω εφήβων. Ένα ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε και διανεμήθηκε κατά τη διάρκεια ημερίδας όπου συγκεντρώθηκαν τα μέλη του δικτύου των διαφόρων οργάνων και οργανισμών που εργάζονται με δύσκολους εφήβους, στην περιοχή της δυτικής Βρετάνης. Απάντησαν ενενήντα τρεις (93) επαγγελματίες. Αναγνωρίστηκαν οι αδυναμίες της επαγγελματικής τους ταυτότητας: ανεπαρκής βασική εκπαίδευση, εμπειρία μοναξιάς, συναισθήματα αδυναμίας και έκθεσης σε δυσκολίες, ανεπαρκή ατομικά και θεσμικά εφόδια. Οι εμπλεκόμενοι εκφράζουν την ανάγκη τους για δια-ιδρυματικό και δια-τομεακό δίκτυο, ωστόσο θεωρούν δύσκολη την πραγματοποίησή του. Συστήνουν μερικές αλλαγές για να μειωθεί αυτή η επαγγελματική κρίση ταυτότητας: περισσότερη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, ανάπτυξη δυνατοτήτων σκέψης εντός των οργανισμών και πιο δομημένες συνεργασίες και ενέργειες.

Λέξεις ευρετηρίου: Δύσκολοι έφηβοι, επαγγελματική κρίση ταυτότητας, ευπάθεια επαγγελματιών, πρόνοια παιδιών, διατομεακό δίκτυο. Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)

S. Saint-André, P. Planche, A. Gourbil, M. Botbol  (σελίδα 44) Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)