Περιγράφεται µε συντοµία η θεωρία του δεσµού και παρουσιάζονται, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η δοµή, το περιεχόµενο και οι ψυχοµετρικές ιδιότητες της Συνέντευξης Ενηλίκων για τον ∆εσµό (ΣΕ∆). Η ΣΕ∆ αποτελεί µια ηµιδοµηµένη συνέντευξη, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια της θεωρίας του Bowlby για τον δεσµό, αποσκοπώντας στον διαχωρισµό των ατόµων που αναπτύσσουν διαφορετικούς τύπους οργάνωσης δεσµού. Η χρήση της ΣΕ∆ ως εργαλείου κλινικής έρευνας διερευνά τις νοητικές και ψυχικές αναπαραστάσεις ενηλίκων ατόµων σε σχέση µε τον δεσµό, όπως αυτές φανερώνονται στον λόγο κατά τη συζήτηση των εµπειριών της παιδικής ηλικίας. Στόχοι του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση και πρώτη απόδοση της δοµής της ΣΕ∆ στα ελληνικά, ώστε να αποτελέσει εργαλείο διαγνωστικής πράξης, ερευνητικού και θεραπευτικού σχεδιασµού από ειδικούς της ψυχικής υγείας.

Β. Σπυριδωνίδης, Σ. Μπαχαράκη, Μ. Γεωργιάδης (σελίδα 210) - Πλήρες άρθρο