Μεγάλο ποσοστό ατόµων µε σεξουαλική παραπτωµατικότητα παρουσιάζει υψηλά επίπεδα επιθετικότητας και παρορµητικότητας, ενώ συγχρόνως πληροί τα κριτήρια για κάποια διαταραχή προσωπικότητας. Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, σύµφωνα µε τη θεωρία του Cloninger, ατόµων µε σεξουαλική παραπτωµατικότητα, καθώς και η αναζήτηση σχέσεων ανάµεσα στις διαστάσεις της προσωπικότητας και στα επίπεδα παρορµητικότητας, επιθετικότητας και αυτοκτονικότητας των ατόµων αυτών. Για το σκοπό αυτόν, µελετήθηκαν 59 άνδρες που είχαν καταδικαστεί για βιασµό και 37 άνδρες που είχαν καταδικαστεί για κακοποίηση παιδιού. Ως δείγµα ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν 25 υγιείς άνδρες.

Ο. Γιωτάκος, Ν. Βάίδάκης, Μ. Μαρκιανός, Γ.Ν. Χριστοδούλου (σελίδα 181) - Πλήρες άρθρο