Τα μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Κοινότητας επιδεικνύουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με την πρώιμη ανίχνευση και πρόληψη των ψυχιατρικών διαταραχών, το οποίο έχει οδηγήσει έναν αριθμό δομών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα στη διοργάνωση επιστημονικών παρουσιάσεων, συνεργασιών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικών με προγράμματα πρώιμης παρέμβασης. Στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών ειδικότερα, στην Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινητείου Νοσοσκομείου λειτουργεί ένα νέο εξωτερικό ιατρείο πρώιμης παρέμβασης στην ψύχωση. Προκειμένου να αναγνωριστούν νέα άτομα ως υψηλού κινδύνου για ψυχωσική διαταραχή είναι απαραίτητο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Η ομάδα μας πρόσφατα μετάφρασε την Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States (CAARMS). Η εγκυρότητα της CAARMS διασφαλίστηκε μέσω της διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά τη μετάφρασή της. Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της μεταξύ βαθμολογητών αξιοπιστίας της ελληνικής μετάφρασης της CAARMS σε δύο ομάδες, μία ειδικευομένων της Ψυχιατρικής και μία ειδικών επαγγελματιών της Ψυχικής Υγείας. Το ιατρείο πρώιμης παρέμβασης στην ψύχωση του Αιγινητείου Νοσοκομείου παρέχει εκπαίδευση σε ειδικευόμενους στο τελευταίο έτος της εκπαίδευσής τους στην Ψυχιατρική, στη χρήση της CAARMS. Οι ειδικευόμενοι αυτοί συμμετέχουν στη διαδικασία εκτίμησης των ατόμων που παραπέμπονται στο ιατρείο. Έτσι, είναι σημαντικό για το ιατρείο μας να διερευνηθεί εάν οι ειδικευόμενοι είναι εξίσου κατάλληλοι όσο οι ειδικευμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας στη χρήση της CAARMS μετά από εκπαίδευση. 43 εργαζόμενοι στον χώρο της ψυχικής υγείας (27 ειδικευόμενοι στην Ψυχιατρική και 16 ειδικευμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας) συμμετείχαν σε δύο σεμινάρια, τα οποία διοργανώθηκαν από το εξωτερικό ιατρείο πρώιμης παρέμβασης του Αιγινητείου. Στα σεμινάρια αυτά παρασχέθηκε θεωρητική ενημέρωση για το θέμα των εξαιρετικά υψηλού κινδύνου για ψύχωση καταστάσεων, έγινε παρουσίαση της CAARMS και δόθηκαν οδηγίες για τη βαθμολόγησή της. Οι μεταφραστές της CAARMS ήσαν οι εκπαιδευτές στα δύο σεμινάρια. Ένας από αυτούς, ακολουθώντας το «μοντέλο εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή», εκπαιδεύτηκε στην CAARMS από τη Συντονίστρια στην Εκπαίδευση της CAARMS εκείνης της περιόδου. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων παρουσιάστηκαν δέκα κείμενα περιπτώσεων ψυχιατρικών ιστορικών, που αφορούσαν είτε υγιείς είτε άτομα λίαν υψηλού κινδύνου για ψύχωση είτε με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο. Το mean correlated percentage of ageement με τις σωστές απαντήσεις αναφορικά με τη διάγνωση των παρουσιασθέντων ιστορικών μεταξύ του συνόλου των υποκειμένων της μελέτης ήταν 81,42, μεταξύ των ειδικών επαγγελματιών ψυχικής υγείας ήταν 77,88 και μεταξύ των ειδικευομένων ήταν 84,46. Τα intraclass correlation coefficients ήταν 0,994 για τους ειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και 0,997 για τους ειδικευόμενους ψυχιάτρους. Η μεταφρασμένη ελληνική έκδοση της CAARMS παρουσιάζει μια ικανοποιητική μεταξύ βαθμολογητών αξιοπιστία όταν χρησιμοποιείται είτε από ειδικευόμενους ψυχιάτρους είτε από ειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Οι ειδικευόμενοι μάλιστα εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερα intraclass correlation co-efficients και mean correlated percentage of agreement από τους ειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, γεγονός που σημαίνει ότι οι ειδικευόμενοι είναι κατάλληλοι να επιδίδουν την CAARMS σε μονάδες πρώιμης παρέμβασης.

Λέξεις ευρετηρίου: Πρώιμη ψύχωση, πρόληψη, CAARMS, Ελληνική μετάφραση, αξιοπιστία.

Κ. Κόλλιας, Β. Κονταξάκης, Μ. Χαβάκη-Κονταξάκη, M.B. Simmons, Ν. Στεφανής, Χ. Παπαγεωργίου (σελίδα 217) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)