Η ανάθεση και η παροχή υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, πρέπει να συνάδουν με τις αρχές της Ηθικής και της Δεοντολογίας – οι οποίες θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως «δίκαιες», ανεξάρτητα από την επιλεχθείσα μέθοδο παροχής φροντίδας. Επίσης, πρέπει να είναι συμφέρουσες τόσο για τους ασθενείς όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Το «συμφέρον» θα μπορούσε να ορισθεί ως ο λόγος των αποτελεσμάτων στην υγεία των ασθενών προς το κόστος των υπηρεσιών καθόλη τη διαδικασία της φροντίδας. Ειδικά σε δύσκολους καιρούς, είναι απαραίτητη η δεκτικότητα ως προς τους τρόπους που κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί. Σίγουρα οι εθνικές και οι περιφερειακές πολιτικές θα διαφέρουν, καθώς οι τελευταίες αντανακλούν την ιστορία, την κουλτούρα, τις ανάγκες και τις επιλογές της συγκεκριμένης περιφέρειας. Καθώς η ανάθεση και η παροχή ψυχικής φροντίδας διαφέρουν από χώρα σε χώρα, υπάρχει η δυνατότητα να μάθουμε από άλλους. Στο μέλλον οι διεθνείς συγκρίσεις μπορούν να χρησιμεύσουν στην αναγνώριση πολιτικών και συστημάτων ικανών να λειτουργήσουν διακρατικά και διατοπικά. Ένα επίμονο πρόβλημα είναι η έλλειψη σαφών στοιχείων για το οικονομικό κόστος και την ποιότητα που παρέχουν τα διάφορα τοπικά ή εθνικά συστήματα. Όταν ερωτώνται για τα διεθνή στοιχεία, οι οικονομικοί αναλυτές δεν δίνουν σαφή απάντηση, υποστηρίζοντας πως η τελευταία εξαρτάται από το πώς μετριούνται το οικονομικό κόστος, το εθνικό μοντέλο διακυβέρνησης και το ύψος των πόρων. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα κεντρικά διαχειριζόμενο σύστημα που χρηματοδοτείται από τη γενική φορολογία, γνωστό ως Εθνικό Σύστημα Υγείας (National Health Service). Από το 2010, ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός του Ηνωμένου Βασιλείου προχώρησε στην περαιτέρω μεταρρύθμιση του συστήματος αγοράς και παροχής υπηρεσιών του NHS, με σκοπό την ενδυνάμωση των επιλογών και της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών με βάση την ποιότητα, τα αποτελέσματα και το οικονομικό κόστος. Αν και η πρόθεση του κυβερνητικού συνασπισμού είναι η διατήρηση ενός συστήματος χρηματοδοτούμενου από τη φορολογία και δωρεάν στο σημείο παροχής, η εισαγωγή των πρακτικών της αγοράς στην ανάθεση υπηρεσιών και οι μεταρρυθμίσεις από την πλευρά των φορέων παροχής υπηρεσιών συνδέονται με νέους κινδύνους, ενώ η μη επιδίωξη της μεταρρύθμισης ενός συστήματος σε κρίση επίσης εγκυμονεί κινδύνους. Ο ανταγωνισμός μπορεί να αποφέρει αποδοτικότητα αλλά ενδέχεται και να αποδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ των παρόχων, όπως επίσης και τη διαφάνεια. Από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολη η εφαρμογή της απαραίτητης διακυβέρνησης και ελέγχου χωρίς να επιδεινωθεί η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματικότητα. Η επιδίωξη της αποτελεσματικότητας της αγοράς είναι ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενη στην ψυχική υγεία, όπου πολλοί επαγγελματίες κρατούν αμυντική στάση σε σχέση με τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους ευάλωτους ασθενείς και τις παραδοσιακές μορφές επαγγελματικής εργασίας. Οι εξελίξεις και οι συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να είναι διδακτικές και αλλού. Κλείνουμε το άρθρο με μια σειρά ερωτήσεων που μπορεί να τροφοδοτήσουν τη περαιτέρω συζήτηση και την αξιολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας διεθνώς.

Λέξεις ευρετηρίου: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ανάθεση υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών, Ηνωμένο Βασίλειο (UK).

G. Ikkos, Ph. Sugarman, N. Bouras (σελίδα 181) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)