Στο δεύτερο μέρος του δίπτυχου αυτού άρθρου θα ασχοληθούμε λεπτομερώς με την ψυχιατρική ειδίκευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, και θα τη συγκρίνουμε –όπου αυτό έχει νόημα– με το αντίστοιχο σύστημα στην Ελλάδα. Όπως τεκμηριώθηκε στο πρώτο μέρος του άρθρου, λόγω της πρόσφατα αυξημένης μετανάστευσης Ελλήνων ψυχιάτρων και ειδικευομένων, και λόγω του γεγονότος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δημοφιλής προορισμός, έχει καταστεί αναγκαίο να πληροφορηθούν όσοι επιδιώκουν να εκπαιδευτούν στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με το σύστημα και τις συνθήκες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Το παρόν άρθρο πρωτίστως περιγράφει τη δομή του συστήματος ειδίκευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων και των επιμέρους σταδίων της ειδικότητας, όπως και των σχετικών προϋποθέσεων και διαδικασιών. Συγκεκριμένα, περιγράφονται και επεξηγούνται οι επιλογές ειδίκευσης και υποειδίκευσης, αναλύονται οι ειδικές κατευθύνσεις εκπαίδευσης και εξηγούνται οι έννοιες της «ημέρας ειδικών ενδιαφερόντων» (special interest day) και της προαιρετικής «εμπειρίας εκτός προγράμματος» (out of programme experience). Επιπλέον, προσφέρονται λεπτομερείς πληροφορίες πάνω στα κομβικά σημεία κάθε φάσης της διαδικασίας ειδίκευσης, με ειδική έμφαση στη σύγκριση μεταξύ Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου. Ειδική μνεία γίνεται στις εξετάσεις για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Βασιλικού Κολεγίου Ψυχιάτρων (MRCPsych), καθώς αυτές είναι οι μόνες εξετάσεις που απαιτούνται για την απόκτηση ειδικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, σκιαγραφείται η εκπαιδευτική νοοτροπία, με βάση την οποία η πρόοδος στην ειδικότητα επιτυγχάνεται με γνώμονα ένα πρόγραμμα σπουδών (curriculum), χρησιμοποιώντας ποικίλους τρόπους επαγγελματικής εξέλιξης, ενισχύοντας την αυτονομία των ειδικευoμένων, επιτρέποντάς τους να αυτοσχεδιάζουν την εξέλιξή τους και χρησιμοποιώντας ένα σύστημα συναδελφικής εποπτείας ως εργαλείο επαγγελματικής εξέλιξης. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ψυχιατρική εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη της Ελλάδας τόσο στη δομή όσο και τη διαδικασία. Υπάρχουν πολλές διαφορές, όπως η κατ’ αποκλειστικότητα εκπαίδευση στο αντικείμενο της Ψυχιατρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε αντιδιαστολή με την άσκηση στη Νευρολογία και στην Παθολογία στην Ελλάδα, οι εξετάσεις κατά τη διάρκεια της ειδικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι των εξετάσεων στο τέλος της ειδικότητας στην Ελλάδα, και φυσικά τα επιπλέον τρία χρόνια εκπαίδευσης (higher training), κατά τα οποία οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζονται για να λειτουργήσουν ως διευθυντές. Ωστόσο, η πιο σημαντική διαφορά είναι στη νοοτροπία. Ο προβιβασμός στα διάφορα στάδια της ειδικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο βασίζεται σε μια κουλτούρα απόδειξης της επάρκειας των εκπαιδευόμενων, η οποία εκτείνεται πέρα από την εκπαίδευση και στην επαγγελματική πιστοποίηση επάρκειας. Πιστεύουμε ότι με προσεκτική πολιτιστική προσαρμογή, τα συστήματα ψυχιατρικής εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας μπορούν να επωφεληθούν από την ανταλλαγή κάποιων από τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, όπως έχει ήδη διευκρινιστεί, το παρόν άρθρο είναι ενημερωτικό και όχι συμβουλευτικό.

Λέξεις ευρετηρίου: Ψυχιατρική εκπαίδευση, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικότητα.

Ν. Χριστοδούλου & Κ. Κασιακόγια  (σελίδα 55) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)