Αν και το γενικευμένο, επίμονο και ελεύθερα επιπλέον άγχος έχει περιγραφεί από τον Freud το 1894, ο δια γνωστικός όρος Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή (ΓΑΔ) εμφανίζεται για πρώτη φορά στη διαγνωστική ταξινό μηση του DSM-ΙΙΙ το 1980, όπου και διαχωρίζεται από τη διαταραχή πανικού, με την οποία συνέθεταν μαζί τον όρο «αγχώδης νεύρωση». Στις επόμενες διαγνωστικές κατατάξεις, το DSM-ΙΙΙ-R και το DSM-IV, καθώς και στο ICD-10, ο όρος ΓΑΔ διατηρείται, αλλά κάθε φορά αλλάζουν σε σημαντικό βαθμό τα διαγνωστικά κριτήρια. Η συνέπεια των συχνών αυτών αλλαγών είναι να μην υπάρχουν πολλά και σε βάθος χρόνου συγκρίσιμα επιδη μιολογικά στοιχεία. Ο επιπολασμός της ΓΑΔ π.χ. εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη χρήση του διαγνωστικού ταξινομικού συστήματος που χρησιμοποιεί κάθε μελέτη. Γενικά, οι μελέτες που χρησιμοποιούν το -ΙΙΙ αναφέρουν μεγα λύτερα ποσοστά σε σχέση με εκείνες που χρησιμοποιούν το DSM-ΙΙΙ-, οι οποίες με τη σειρά τους κατα γράφουν υψηλότερα ποσοστά σε σύγκριση με τις έρευνες που βασίζονται στα διαγνωστικά κριτήρια του DSM.

Γ. Γαρύφαλος (σελίδα 6) - Πλήρες άρθρο