Ο σκοπός αυτής της σειράς πειραμάτων ήταν η παρουσίαση της συμπεριφοράς ενισχυόμενης εναλλαγής κατεύθυνσης (ΕΕΚ) στον κλωβό Τ σε επίμης ως μοντέλου ψυχαναγκαστικής συμπεριφοράς, η τεκμηρίωση της ισόμορφης με την κλινική συμπτωματολογία ανταπόκρισης του μοντέλου σε κλινικά αποτελεσματικές και μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις και, τελικά, η χρησιμοποίησή του ως διερευνητικού εργαλείου στην αξιολόγηση του ρόλου ειδικών υποτύπων 5-ΗΤ υποδοχέων στην αιτιοπαθογένεια της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής

Ε.Τσάλτα, ∆. Κόντης, Σ. Χρυσικάκου, Χ. Γιάννου, Α. Μπίµπα, Σ. Παλλίδη, Α.Χριστοδούλου, Α.Μαΐλλης, Γ. Χριστοδούλου (σελίδα 181)Πλήρες άρθρο