Η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα έχει υποστεί ριζικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία είκοσι χρόνια. Σε αντιστοιχία με τις τάσεις και τις πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι μεταρρυθμίσεις στην ψυχική υγεία στην Ελλάδα είχαν ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών στην κοινότητα. Η υλοποίηση εκτεταμένου μετασχηματισμού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας έγινε δυνατή μέσω του προγράμματος «Ψυχαργώς» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χρηματοδοτήθηκε από κρατικά κονδύλια και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια». Με την πάροδο του χρόνου το πρόγραμμα Ψυχαργώς αποτέλεσε τον κύριο μηχανισμό για τον εκσυγχρονισμό ενός πεπαλαιωμένου συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το οποίο βασιζόταν αποκλειστικά στην ασυλική φροντίδα και έγινε σχεδόν συνώνυμο με την αποϊδρυματοποίηση των ασθενών με χρόνιες ψυχικές ασθένειες και την ανάπτυξη ενός ευρύτατου φάσματος κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην εκ των υστέρων αξιολόγηση του προγράμματος Ψυχαργώς 2001–2009 και παρουσιάζει τις απόψεις των φορέων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των χρηστών των υπηρεσιών ως μέρος της ποιοτικής μεθόδου αξιολόγησης. Η περιγραφόμενη ποιοτική μέθοδος εντόπισε σημαντικές θετικές και αξιοσημείωτες επιτυχίες από τις μεταρρυθμίσεις του ελληνικού συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά και αδυναμίες. Υπήρξε σημαντική ομοιότητα των απόψεων που εκφράστηκαν και στις δύο ομαδικές συζητήσεις (focus groups). Η ομαδική συζήτηση των χρηστών των υπηρεσιών τόνισε, επιπλέον, θέματα που σχετίζονται με παράγοντες οι οποίοι αφορούν στη βελτίωση της ψυχικής υγείας τους ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση του επίπεδου της ποιότητας της ζωής τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Ψυχιατρική μεταρρύθμιση, χρήστες υπηρεσιών, ομαδικές συζητήσεις

E. Λουκίδου, A. Μαστρογιαννάκης, T. Power, T. Craig, G. Thornicroft, N. Μπούρας (σελίδα 37) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)