Παρά τη χρήση της εικαστικής θεραπείας σε διάφορες ψυχιατρικές δομές, καθώς και την ύπαρξη άρθρων που την υποστηρίζουν, τα τελευταία χρόνια πολύ λίγες πρωτογενείς έρευνες στηριγμένες σε δεδομένα έχουν δημοσιευθεί. Δεδομένης της πολυπλοκότητας των ψυχιατρικών νοσημάτων και του πλήθους των ατόμων που πάσχουν από αυτά καθώς και του γεγονότος ότι η βασική θεραπεία στα ψυχιατρικά νοσήματα παραμένει η φαρμακευτική, τα ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εικαστικής θεραπείας (ως συμπληρωματικής θεραπείας) παραμένουν ανοιχτά. Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της εικαστικής θεραπείας στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της βιβλιογραφία στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με τη χρήση λέξεων ευρετηριασμού. Τα κριτήρια ένταξης των άρθρων ήταν τα εξής: (α) οι μελέτες έπρεπε να είναι «μελέτες έκβασης-παρέμβασης», (β) οι μελέτες έπρεπε να αφορούν σε παρεμβάσεις αποκλειστικά σε ενηλίκους, και (γ) οι μελέτες έπρεπε να περιλαμβάνουν ασθενείς με ψυχιατρικές διαγνώσεις σύμφωνα με το σύστημα DSM της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Με βάση τα παραπάνω, το τελικό δείγμα άρθρων της συστηματικής ανασκόπησης ήταν πέντε. Υπάρχουν ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα της εικαστικής θεραπείας σε τομείς που αφορούν στην Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση των ατόμων που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές (σε συνδυασμό με την ενδεικνυόμενη φαρμακευτική αγωγή). Τα συμπεράσματα των ερευνών που ανασκοπήθηκαν είναι ενθαρρυντικά και δικαιολογούν τη διεξαγωγή επιπλέον πρωτογενών ερευνών.

Λέξεις ευρετηρίου: Εικαστική θεραπεία, ψυχιατρικοί ασθενείς, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, σχιζοφρένεια, κατάθλιψη, μετατραυματική αγχώδης διαταραχή.

Π. Απότσος (σελίδα 245) - Πλήρες άρθρο