Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει τη σχέση μεταξύ χοληστερόλης, κατάθλιψης και αυτοκτονίας. Ανάμεσα στις ειδικές ψυχολογικές παραμέτρους που σχετίζονται με το θυμικό είναι και η αλεξιθυμία. Η αλεξιθυμία έχει συσχετισθεί τόσο με την κατάθλιψη όσο και με την αυτοκτονική συμπεριφορά. Επίσης, αρκετές μελέτες υποστηρίζουν τη συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα λιπιδίων ορού, την κατάθλιψη και την αυτοκτονική συμπεριφορά. Στη μελέτη αυτή εξετάσαμε την πιθανή συσχέτιση μεταξύ αλεξιθυμίας, κατάθλιψης και επιπέδου λιπιδίων σε αποπειραθέντες αυτοκτονία. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 50 αποπειραθέντες αυτοκτονία με μη βίαιο τρόπο (υπέρβαση δοσολογίας φαρμάκων) με μέση ηλικία 35±12,2 ετών. Η αλεξιθυμία εκτιμήθηκε με τη χρήση της Αναθεωρημένης Κλίμακας Προσωπικότητας των Shalling-Sifneos (ΑΚΠΣΣ), και η κατάθλιψη, με την Κλίμακα Κατάθλιψης Montgomery-Asberg (ΚΚΜΑ). Τα επίπεδα λιπιδίων στον ορό προσδιορίστηκαν με ενζυματκή μέθοδο μέσα σε 24 ώρες από την εισαγωγή των αποπειραθέντων αυτοκτονία στο νοσοκομείο. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS (έκδοση 8,0), και χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Η μέση τιμή χοληστερόλης ορού (ΟΧ) των αποπειραθέντων ήταν 175,2 (±29,6) mg/dL, η μέση τιμή της υψηλής πυκνότητας χοληστερόλης (ΥΠΧ) ήταν 47,08 (±13,1) mg/dL, η μέση τιμή της χαμηλής πυκνότητας χοληστερόλης (ΧΠΧ) ήταν 109,5 (±23,5) mg/dL και η μέση τιμή των τριγλυκεριδίων ορού (ΤΡ) ήταν 89,4 (±39,1) mg/dL. H μέση τιμή της ΑΚΠΣΣ ήταν (±3,7) και η μέση τιμή της ΚΚΜΑ ήταν 33,5 (±5,9). Βρέθηκαν σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στην ΑΚΠΣΣ και την ΚΚΜΑ (r=0,439, p<0,001) όπως επίσης ανάμεσα στην ΑΚΠΣΣ και στα επίπεδα των TΡ (r=0,323, p<0,05). Δεν ανευρέθησαν σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στην ΚΚΜΑ και στα επίπεδα των λιπιδίων ορού. Eλάχιστες μελέτες έχουν διερευνήσει τη συσχέτιση μεταξύ αλεξιθυμίας και άλλων κλινικών-ψυχοπαθολογικών παραμέτρων στους αποπειραθέντες αυτοκτονία. Δεν υπάρχουν προηγούμενες μελέτες που να διερευνούν τη σχέση ανάμεσα στα λιπίδια ορού και την αλεξιθυμία σε αποπειραθέντες αυτοκτονία. Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που διερευνά ταυτόχρονα τη σχέση ανάμεσα στα επίπεδα λιπιδίων ορού, την αλεξιθυμία και την κατάθλιψη σε αποπειραθέντες αυτοκτονία. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι αν και υπήρξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ αλεξιθυμίας και κατάθλιψης στους αποπειραθέντες αυτοκτονία, μόνο η αλεξιθυμία συσχετίσθηκε με τα επίπεδα τριγλυκεριδίων ορού.

Λέξεις ευρετηρίου: Αλεξιθυμία, κατάθλιψη, λιπίδια ορού, απόπειρα αυτοκτονίας, υπέρβαση δοσολογίας φαρμάκων.

Κ. Παπλός, Μ.Ι. Χαβάκη-Κονταξάκη, Π. Φερεντίνος, Μ. Δασοπούλου, Β.Π. Κονταξάκης (σελίδα 149) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)