Άτομα με νοητική αναπηρία ευρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν κοινές ψυχικές διαταραχές, όπως κατάθλιψη ή άγχος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και η Κλινική Αριστείας συνιστά γνωσιακή-συμπεριφεριολογική θεραπεία (CBT) ως τη θεραπεία επιλογής για αυτές τις παθήσεις. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία και η Κλινική εμπειρία δείχνουν ότι η CBT χρησιμοποιείται αρκετά σε υπηρεσίες για άτομα με νοητική υστέρηση παρόλο που δεν υπάρχει ικανοποιητική ερευνητική βάση όσον αφορά στα θετικά αποτελέσματα της μεθόδου. Επίσης δεν υπήρξε μέχρις πρόσφατα εγχειρίδιο που να περιγράφει με λεπτομέρεια την εφαρμογή της σε Κλινικό περιβάλλον. Στο άρθρο περιγράφουμε το πρώτο στάδιο μιας ερευνητικής μελέτης που μας επέτρεψε να αναπτύξουμε το θεραπευτικό εγχειρίδιο. Δημοσιευμένο υλικό από περιοδικά και βιβλία που περιγράφει τόσο CBT σε άτομα με ήπια νοητική υστέρηση όσο και στον γενικό πληθυσμό επανεξετάστηκε για τη δημιουργία του πρώτου σχεδίου. Δύο περαιτέρω διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν με: (α) Ψυχιάτρους, ψυχολόγους και άλλους ειδικούς στη νοητική υστέρηση και (β) με τους χρήστες υπηρεσιών για νοητική υστέρηση ώστε να ελέγξουμε αν το περιεχόμενο, η προσβασιμότητα και η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στο εγχειρίδιο ήταν κατάλληλα. Συγκεκριμένα υλικά που στηρίζονται σε εικόνες και απλοποιημένο λόγο αναπτύχθηκαν για χρήση στη διάρκεια της θεραπείας και για ασκήσεις στο σπίτι ή σε άλλους χώρους. Το εγχειρίδιο, γραμμένο για εκπαιδευμένους θεραπευτές περιέχει κεφάλαια τα οποία περιέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας και σκέψης των ατόμων με ήπια νοητική υστέρηση και περιγράφουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο ο θεραπευτής διαχειρίζεται τη συνεδρία. Περιέχει επίσης ένα CD με τα υλικά και το φυλλάδιο για τους υποστηρικτές ή τα μέλη της οικογένειας ώστε να βοηθήσουν το άτομο στη θεραπεία. Ατομική CBT που στηρίζεται σε εγχειρίδιο βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας και τη συνεπή προσέγγιση της θεραπείας σε διάφορα περιβάλλοντα. Παράλληλα, προσφέρεται στο να έχουν καλύτερη εμπειρία αυτής της αντιμετώπισης ειδικοί πληθυσμοί που συνήθως έχουν δυσκολία στην πρόσβαση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία, εγχειρίδιο, νοητική υστέρηση

K. Azam, M. Serfaty, M. King, S. Martin, A. Strydom, C. Parkes, A. Hassiotis (σελίδα 109) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)