Το 1976 μία μελέτη που είχε δημοσιευθεί από την Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου (Stefanis CN, Markidis M, Christodoulou GN. Br J Psychiatry, 1976) ανίχνευε τις μεταβολές της συχνότητας των κλινικών εκδηλώσεων που παραδοσιακά έχουν συνδεθεί με την «υστερία» σε περιόδους μεταβολών της Ελληνικής κοινωνικής δομής, μελετώντας ενδεικτικά τρεις αντιπροσωπευτικές διετίες (1948–1950, 1958–1960, 1969–1971). Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η παρακολούθηση των μεταβολών των ίδιων εκδηλώσεων, δηλαδή της μετατροπής, την αποσύνδεσης και την σωματοποίησης (με βάση την τρέχουσα διαγνωστική ορολογία) στα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία της ίδιας κλινικής 25 χρόνια μετά, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του ’90, σε μια περίοδο σημαντικών μεταβολών στην Ελληνική κοινωνία στην μετακίνησή της προς πιο Δυτικά πολιτισμικά πρότυπα Όπως και στην αρχική μελέτη η καταγραφή των περιστατικών ήταν αναδρομική και αφορούσε μια αντιπροσωπευτική διετία (1995–1997). Επαναλάβαμε την ίδια μέθοδο, τα ίδια διαγνωστικά κριτήρια και το ίδιο νοσηλευτικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να γίνουν οι διαχρονικές συγκρίσεις με τις διετίες της αρχικής μελέτης. Από τις 7424 νέες περιπτώσεις, οι 215 (2,9%) πληρούσαν τα κριτήρια της αρχικής μελέτης για «υστερία», πράγμα που αποτελεί σημαντική μείωση συγκριτικά με την αρχική μελέτη. Από αυτά 28 ήταν ξένοι από μη Δυτικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η αναλογία ανδρών προς γυναίκες (1: 3) και η μέση ηλικία παρέμεναν αμετάβλητες από την αρχική μελέτη. Οι μεγάλες υστερικές κρίσεις (ψευδοεπιληπτικού τύπου) ήταν σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την αρχική μελέτη. «Ψυχική» και «σωματική μετατροπή» (αποσυνδετικές και σωματόμορφες εκδηλώσεις με την τρέχουσα ορολογία) ήταν αμετάβλητες, η «μικτή μετατροπή» αυξήθηκε, ενώ οι μεταβολές στην σωματική μετατροπή εξαρτώντας από την εθνικότητα των ασθενών. Εν κατακλείδει , στην τελευταία εικοσιπενταετία της μελέτης (ως την παρούσα έρευνα) τα ονομαζόμενα «υστερικά» συμπτώματα συνεχίζουν να μειώνονται, και το ίδιο φαίνεται να ισχύει για τις πιο δραματικές εκδηλώσεις (ψευδο-επιληπτικές κρίσεις). Η πολιτισμική καταβολή δείχνει να επηρεάζει τις κλινικές εκδηλώσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Υστερία, σωματόμορφες διαταραχές, μετατροπή, ψευδοκρίσεις, αποσύνδεση.

Ι.Μ. Ζέρβας, Α. Πεχλιβανίδης, Ο. Μπότσαρη, Χ. Δημητρακόπουλος, Μ. Μαρκίδης, Γ.Ν. Χριστοδούλου (σελίδα 351) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)