Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός εκ των πρώτων δομημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που βασίζεται στις αρχές της μεθόδου TEACCH (Θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών που πάσχουν από αυτισμό και συναφείς διαταραχές επικοινωνίας). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και απευθύνεται σε εσωτερικούς εφήβους και ενήλικες που πάσχουν από αυτισμό. Διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα του προγράμματος στη μείωση της συχνότητας των σοβαρών διαταραχών συμπεριφοράς σε 10 εσωτερικούς πάσχοντες που δεν είχαν λάβει ποτέ κάποια θεραπεία και δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν τα δεδομένα της λειτουργικής αξιολόγησης (ABC) των συμμετεχόντων ενώ καταγράφηκε και αναλύθηκε η συχνότητα των διαταραχών συμπεριφοράς σε τρεις διαφορετικές περιόδους κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος (στην αρχή, μετά από 12 και μετά από 18 μήνες). Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική μείωση της συχνότητας των διαταραχών συμπεριφοράς σε σχέση με την αρχή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Συζητείται η αξία των αποτελεσμάτων για την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη υπηρεσιών στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρεία για την προστασία των ατόμων που πάσχουν από αυτισμό.

Λέξεις ευρετηρίου: Aυτισμός στην Ελλάδα, προκλητικές συμπεριφορές, στέγη, TEACCH, δομημένη διδασκαλία, ενήλικες με αυτισμό.

Π. Σιαπέρας, S. Higgins, P. Proios (σελίδα 343) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)