Η εργασία αυτή εστιάζει στη μεταναστευτική εμπειρία των Ελλήνων στις ΗΠΑ. Βασίζεται σε παρατηρήσεις και εναισθησίες προερχόμενες από ψυχοθεραπευτική εργασία με Έλληνες μετανάστες στο Διαπολιτισμικό Κέντρο Ανθρωπίνων Σχέσεων στο Σικάγο. Συχνά οι μετανάστες προσέρχονταν με άγχος, κατάθλιψη, ψυχοφυσιολογικά συμπτώματα και αντιδράσεις σε τραυματικό stress, οι οποίες μερικές φορές κορυφώνονταν σε παροδικά ψυχωσικά επεισόδια, που απαιτούσαν βραχεία νοσηλεία. Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να αποσαφηνίσει τους δυναμικούς παράγοντες που ευθύνονται για τις συγκεκριμένες ψυχοπαθολογίες, συμπεριλαμβανομένων των συναισθημάτων ευαλωτότητας και αβοηθησίας εκ μέρους του μετανάστη στο πολιτισμικό περιβάλλον της νέας χώρας, μαζί με συναισθήματα αποξένωσης, κατακερματισμού της αίσθησης της ταυτότητας και την επακόλουθη νοσταλγία, που κινητοποιεί το μετανάστη να επιστρέψει στη χώρα του. Η εργασία περιγράφει επίσης τις θεραπευτικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ψυχοθεραπευτικών αλληλεπιδράσεων, που συμβάλλουν ώστε να υποχωρήσουν τα συμπτώματα και να επιτευχθεί η απαιτούμενη σταθερότητα, προκειμένου να βελτιωθεί η προσαρμογή στις τρέχουσες συνθήκες ζωής.

Λέξεις ευρετηρίου: Μετανάστευση, stress, διαπολιτισμική προσαρμογή, νοσταλγία, Έλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

N. Dunkas (σελίδα 337) - Πλήρες άρθρο (Αγγλικά)