Ηψυχιατρική μεταρρύθμιση έχει πλέον μια πορεία περίπου δύο δεκαετιών στη χώρα μας. Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι προβληματισμοί για την εξέλιξη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Αναφέρονται οι εγγενείς αδυναμίες του αρχικού σχεδιασμού, που παρέλειψε να αποτυπώσει την κατάσταση σε κεντρικό επίπεδο και να θέσει συγκεκριμένους στόχους, ώστε να επιτρέψει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πορείας της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Παρουσιάζονται τα προβλήματα που έχουν αναδυθεί και καλλιεργηθεί λόγω της έλλειψης ικανού θεσμικού πλαισίου στις νεοδημιουργηθείσες δομές και προτείνεται η μεθόδευση συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Προτείνεται επίσης η αναδιαμόρφωση των προτεραιοτήτων βάσει της υφιστάμενης εμπειρίας, π.χ. αμφισβητείται η αναγκαιότητα της πλήρους κατάργησης των ψυχιατρείων και τίθεται ως προϋπόθεση της περαιτέρω συρρίκνωσής τους η οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ψυχικής υγείας, που πρόκειται να τα αντικαταστήσουν. Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας ενός ελεύθερου βήματος, προκειμένου να είναι εφικτή η γόνιμη ανταλλαγή των απόψεων των συναδέλφων.

Λέξεις ευρετηρίου: Ψυχιατρικό νοσοκομείο, ψυχιατρική μεταρρύθμιση, εξωνοσοκομειακές δομές.

Χ. Βαρουχάκης (σελίδα 80) - Πλήρες άρθρο