Μελετήθηκε η πορεία ασθενών με διπολική διαταραχή-Ι, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν για μανιακό επεισόδιο, με στόχο την αναζήτηση του χρονικού σημείου επέλευσης της μεταβολής στις εκδηλώσεις της μανιακής συμπτωματολογίας και συμπεριφοράς σε σχέση με την ημερήσια ισοδύναμη δόση αντιψυχωσικού φαρμάκου. Για το λόγο αυτόν, έγινε μετατροπή στις χορηγηθείσες δόσεις (mg ημερησίως) των αντιψυχωσικών φαρμάκων με ουσία αναφοράς τη ρισπεριδόνη. Μελετήθηκαν 42 (13 άνδρες) νοσηλευόμενοι ασθενείς (μέση ηλικία 41,6 έτη). Για την αξιολόγηση της βαρύτητας των μανιακών συμπτωμάτων των ασθενών χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα του Young (Young Mania Rating Scale). Ακολουθήθηκε η ανά εβδομάδα αξιολόγηση της βαρύτητας των συμπτωμάτων του κάθε ασθενούς έως και την 8η εβδομάδα νοσηλείας. Η μεταβολή στα συμπτώματα μανίας, για το 76% των ασθενών, βρέθηκε να παρουσιάζει στατιστικά σημαντική μείωση (Ρ<0,01) από την 1η προς την 4η, που συνεχίστηκε έως και την 8η εβδομάδα νοσηλείας, με μέση γενική τιμή YMRS 39,3, 29 και 23,3, αντίστοιχα. H αύξηση της ισοδύναμης δόσης αντιψυχωσικού σε 9,3 mg ρισπεριδόνης (SD±1,3) κατά την 3η περίπου εβδομάδα νοσηλείας δείχνει το χρόνο έναρξης βελτίωσης των συμπτωμάτων της μανίας. Τα ευρήματα συζητούνται αναφορικά με το χρόνο μεταβολής των συμπτωμάτων, ως σημείο ύφεσης, αλλά και ως σημείο δράσης και αποτελεσματικότητας της αντιψυχωσικής αγωγής (ως ισοδύναμης δόσης αντιψυχωσικού).

Λέξεις ευρετηρίου: Διπολική διαταραχή Ι, μανιακή συμπτωματολογία, κλίμακα Young Mania Rating Scale, ισοδυναμία δόσης αντιψυχωσικού, σημείο χρόνου ύφεσης.

Μ. Γεωργιάδης, Δ. Κατσιαμάνης, Δ. Γρηγοριάδης, Ι. Σταθάκης (σελίδα 61) - Πλήρες άρθρο