Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η εκτίμηση του άμεσου ετήσιου κόστους της διαχείρισης της σχιζοφρένειας στην Ελλάδα το 2005. Δεδομένης της έλλειψης ποσοτικών δεδομένων αναφορικά με την κατανάλωση πόρων για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας στη χώρα μας, η παρούσα μελέτη βασίστηκε στην ποιοτική προσέγγιση μέσω των εργασιών ενός consensus panel, στο οποίο συμμετείχαν εννέα ψυχίατροι και πέντε οικονομολόγοι της υγείας. Οι ειδικοί κλήθηκαν να περιγράψουν τη διαδικασία διαχείρισης της νόσου και την κατανάλωση πόρων που προκύπτει ανά επίπεδο περίθαλψης και βαθμό σοβαρότητας. Βάσει αυτών των κριτηρίων ορίστηκαν οι παρακάτω τρεις κατηγορίες ασθενών, για τις οποίες και υπολογίστηκε το κόστος διαχείρισης της νόσου: (α) ασθενείς σε εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, (β) ασθενείς σε ανοικτή περίθαλψη με χρήση νοσοκομειακής περίθαλψης και (γ) ασθενείς σε παρατεταμένη περίθαλψη/φροντίδα. Το ετήσιο κόστος θεραπείας εκτιμήθηκε σε 3.187 € (2.659–4.166 €) ανά ασθενή της πρώτης κατηγορίας, σε 10.135 € (7.439–13.9772 €) ανά ασθενή της δεύτερης κατηγορίας και σε 17.577 € (17.482–25.462 €) ανά ασθενή της τρίτης κατηγορίας. Το κόστος του νοσήματος αυξανόταν με τη σοβαρότητα της νόσου και τη χρήση νοσοκομειακής περίθαλψης. H έρευνα πάνω στον τομέα αυτόν πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να καταστεί ακριβής ο υπολογισμός του κόστους της διαχείρισης του νοσήματος στην Ελλάδα, γεγονός που θα συμβάλει στην αποδοτική χρήση των πόρων και στη βελτίωση της υγειονομικής φροντίδας.

Λέξεις ευρετηρίου: Σχιζοφρένεια, κόστος, διαχείριση νοσήματος, Ελλάδα, οικονομική αξιολόγηση.

Μ. Γείτονα, Μ. Ολλανδέζος, Χ. Κουσουλάκου, Η. Αγγελόπουλος. Κ. Ζαχαράκης, Π. Κακαβάς, Β. Καρπούζα, Σ. Κεσίδου, Ν. Μπιλανάκης, Ε. Παπαμιχαήλ, Σ. Παπανικολάου, Α. Χαϊδεμένος, Θ. Χαμογεωργάκης, Γ. Κυριόπουλος  (σελίδα 49) - Πλήρες άρθρο