Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο αποτελεί πεδίο εξαιρετικού ενδιαφέροντος τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση, που έχει ως συνέπεια τη μείωση του χρονικού διαστήματος της μη θεραπευμένης ψύχωσης, είναι ζωτικής σημασίας για τον ασθενή, καθώς καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την πορεία και τη μακροπρόθεσμη έκβαση. Η φαρμακοθεραπεία και οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις αποτελούν τις βασικές συνιστώσες της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Η φαρμακοθεραπεία αποτελεί το θεμέλιο λίθο της όλης θεραπευτικής προσπάθειας. Οι ασθενείς με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο χρειάζονται μικρότερες δόσεις αντιψυχωσικών φαρμάκων και είναι πιο ευαίσθητοι στις παρενέργειες από εκείνους με πολλαπλά επεισόδια. Σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες, τα αντιψυχωσικά 2ης γενιάς αποτελούν την πρώτη επιλογή. Τα στοιχεία από τις λίγες διπλές τυφλές τυχαιοποιημένες μελέτες καταδεικνύουν ότι έχουν ίση ή καλύτερη αποτελεσματικότητα από τα νευροληπτικά και κατά ένα ποσοστό λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, με δυνατό σημείο υπεροχής τους τα λιγότερα εξωπυραμιδικά συμπτώματα. Αν και υψηλό ποσοστό ασθενών απαντά ικανοποιητικά στη φαρμακοθεραπεία, εντούτοις η πλήρης ύφεση των συμπτωμάτων, ιδίως αν χρησιμοποιηθούν αυστηρά κριτήρια για τον καθορισμό της, πολύ δε περισσότερο η πλήρης ανάρρωση από το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο, δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνη. Επιπρόσθετα, η συμμόρφωση των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή είναι προβληματική ήδη από το πρώτο εξάμηνο. Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις συμβάλλουν πολλαπλά στο ευνοϊκό θεραπευτικό αποτέλεσμα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Στον τομέα αυτό χρειάζονται περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες με στόχο την ανίχνευση και εφαρμογή συγκεκριμένων ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων ή συνδυασμού τους προς όφελος των ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο, φαρμακοθεραπεία, ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις.

Γ.Δ. Γαρύφαλλος (σελίδα 31) - Πλήρες άρθρο