Ο καρκίνος αποτελεί μια νόσο απειλητική για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα. Στην πρόληψη της νόσου εντάσσεται η πρώιμη ανίχνευση των ατόμων που είναι φορείς ογκογονιδίων και κατά συνέπεια έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, με τη μέθοδο του γενετικού ελέγχου. Η γενετική συμβουλευτική αφορά στη μετάδοση των επαγόμενων από τα γενετικά τεστ πληροφοριών, αλλά και στην ανάλυση των προβλημάτων που συνοδεύουν τις πληροφορίες αυτές, μέσα στη θεραπευτική σχέση. Σε αυτά τα πλαίσια αλλά και γενικότερα, η επικοινωνία μεταξύ γιατρού και ασθενούς πρέπει να διέπεται από κανόνες ώστε αφενός να διευκολύνεται ο γιατρός να διαχειριστεί την εξαιρετικά δύσκολη πολλές φορές θέση να μεταφέρει τα δυσάρεστα νέα, ενώ παράλληλα πρέπει να ενθαρρύνεται ο ασθενής να διατηρήσει την ελπίδα και να αξιοποιήσει τα δεδομένα προς όφελός του. Οι δεξιότητες της επικοινωνίας στην περίπτωση αυτή σχετίζονται με την ικανότητα ενσυναίσθησης του γιατρού για τον άρρωστο και την ικανότητα συναισθηματικής απάντησης.

Λέξεις ευρετηρίου: καρκίνος, γενετική συμβουλευτική, επικοινωνία γιατρού-ασθενούς, θεραπευτική σχέση

Γ.Ι. Mουσσάς, Α.Π. Καρκανιάς, Α.Γ. Παπαδοπούλου (σελίδα 148) - Πλήρες άρθρο