Σκοπός της μελέτης μας ήταν να διερευνηθεί η σχέση διαφόρων κλινικών διαβητι-κών παραμέτρων με την κατάθλιψη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) τύπου ΙΙ.Συμπεριλήφθησαν 200 ασθενείς (127 γυναίκες/73 άνδρες) με ΣΔ τύπου 2, από το εξωτε-ρικό Διαβητολογικό Ιατρείο της Α΄ ΠΡΠ Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκηςκαι αναζητήθηκαν δημογραφικές και κλινικές παράμετροι όπως το φύλο, η ηλικία, η διάρκεια τουδιαβήτη, η αντιδιαβητική θεραπεία, οι διαβητικές επιπλοκές, ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), ηπερίμετρος μέσης, η αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, η φυσική άσκηση και η λήψη αλκοόλης. Γιατην ανίχνευση της καταθλιπτική σημειολογίας, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της κλίμακαςBDI-II (Beck Depression Inventory-II). Η επίπτωση της κατάθλιψης ήταν αυξημένη, τόσο στο σύνολοτων ασθενών (31,5%), όσο και στους άνδρες (26%) και στις γυναίκες (34,6%) χωριστά. Η καταθλιπτικήσημειολογία ήταν στατιστικά σημαντικά συχνότερη στους ασθενείς με κάποια διαβητική επιπλο-κή στο σύνολο των ασθενών (p=0,013) και στους άνδρες (p=0,001), ενώ στα όρια της στατιστικήςσημαντικότητας ήταν η σχέση της κατάθλιψης με τη διαβητική νεφροπάθεια (p=0,052) και το αγ-γειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (p=0,097). Ο ΔΜΣ ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος στους κα-ταθλιπτικούς ασθενείς σε σχέση με τους μη καταθλιπτικούς στο σύνολο (p=0,003) και στους άνδρες(p=0,013). Επίσης, το ποσοστό κατάθλιψης ήταν σημαντικά υψηλότερο στους διαβητικούς ασθενείςμε κοιλιακή παχυσαρκία σε σχέση με τους διαβητικούς χωρίς κοιλιακή παχυσαρκία στο σύνολο τους(p=0,011) και στους άνδρες (p=0,014). Στους υπερτασικούς άντρες, η επίπτωση της κατάθλιψης ήτανσημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τους μη υπερτασικούς άντρες (p=0,030), γεγονός που δεν ίσχυεγια τις γυναίκες. Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι η καταθλιπτική σημειολογία επηρεάζει την εξέλι-ξη του ΣΔ τύπου ΙΙ, όπως φαίνεται από την αυξημένη εμφάνιση διαβητικών επιπλοκών στους ασθε-νείς που πάσχουν από καταθλιπτική συνδρομή, κυρίως στους άνδρες. Η σχέση αυτή θα μπορούσενα ερμηνευθεί μέσω της επίδρασης διαφόρων μηχανισμών, όπως της παχυσαρκίας και της αρτη-ριακής υπέρτασης, που όπως φάνηκε και από τη μελέτη μας, συχνά συνοδεύουν τον καταθλιπτικόδιαβητικό ασθενή.

Λέξεις ευρετηρίου: σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, κατάθλιψη, διαβητικές επιπλοκές, παχυσαρκία,υπέρταση

Ε. Τσιρογιάννη, Φ. Κουνιάκης, Μ. Μπαλτατζή, Γ. Λαυρεντιάδης, Μ. Αλεβίζος (σελίδα 115) - Πλήρες άρθρο