Σκοπός της μελέτης είναι να εξεταστεί η προβλεπτική αξία της προηγούμενης εμπειρίας και της απόδοσης των εκπαιδευομένων σε ένα εισαγωγικό σεμινάριο στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία, ως προς την επιτυχή ολοκλήρωση του προχωρημένου σεμιναρίου που επακολουθούσε. Από τους 203 εκπαιδευόμενους που ολοκλήρωσαν το εισαγωγικό σεμινάριο σε διάστημα 7 ετών, οι 32 συμμετείχαν στο προχωρημένο σεμινάριο. Με τη χρήση γραμμικής παλινδρόμησης η προηγούμενη κλινική και ψυχοθεραπευτική εμπειρία και η απόδοση στο εισαγωγικό σεμινάριο μελετήθηκαν ως προβλεπτικοί παράγοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση του προχωρημένου σεμιναρίου. Η απόδοση στο εισαγωγικό σεμινάριο ήταν ο μόνος σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας για την επιτυχή ολοκλήρωση του προχωρημένου σεμιναρίου. Η ύπαρξη ενός εισαγωγικού σεμιναρίου μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη επιλογή των εκπαιδευομένων που έχουν τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός επίσημου ψυχοθεραπευτικού εκπαιδευτικού προγράμματος στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία.

Λέξεις ευρετηρίου: Γνωσιακή ψυχοθεραπεία, εκπαίδευση, απόκτηση εμπειρίας

A. Πεχλιβανίδης, Κ. Παπανικολάου, Γ. Ζέρβας, Α. Λιόση, Α. Πολίτης, Σ. Πορτινού, Β.Μ. Παπακώστα, Σ. Συμιδαλά, Γ. Παπακώστας (σελίδα 329) - Πλήρες άρθρο