Η ανάπτυξη είναι μια συνεχής διαδικασία αλληλεπίδρασης ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, που διαμορφώνουν την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Στοιχεία ανάπτυξης αποτελούν η κινητική ανάπτυξη-λειτουργικότητα, η γνωστική καλλιέργεια, η προσωπική και κοινωνική εξέλιξη, η αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση. Το σώμα αποτελεί το μέσο με το οποίο το άτομο εκδηλώνει και εκφράζει οποιαδήποτε συμπεριφορά, προσαρμογή ή εμπειρία. Σε κάθε μορφή επικοινωνίας ένα μεγάλο μέρος πραγματοποιείται μέσω της εξωλεκτικής οδού. Ο ρόλος που διαδραματίζει το σώμα κατά την επαφή και επικοινωνία με το περιβάλλον στη συνειδητοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στην κίνηση και την εκφραστική ικανότητα είναι πολύ σημαντικός. Τα εξαρτημένα άτομα εκχωρούν τον εαυτό τους ψυχοβιολογικά στην ουσία. Κατά συνέπεια, κάθε απεξαρτητική προσπάθεια δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη αν ασχοληθεί μόνο με το ψυχικό κομμάτι εγκαταλείποντας το σωματικό. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των «Ομάδων Γνωριμίας Σώματος», που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων και αποβλέπουν, σταδιακά, μεθοδικά και στοχευμένα, να βιωθεί η αναγκαιότητα της χρήσης του σώματος ως μέσου έκφρασης συναισθημάτων, επικοινωνίας και δημιουργίας. Η συμμετοχή και συμπεριφορά των μελών συγκρίνεται και αξιολογείται με τη γενικότερη λειτουργία τους στις υπόλοιπες «θεραπευτικές ομάδες». Τα συμπεράσματα που προκύπτουν αφορούν στη συνολική ψυχοσωματική προσπάθεια για απεξάρτηση.

Λέξεις ευρετηρίου: Εξωλεκτική επικοινωνία, σώμα, απεξαρτητική διαδικασία, ομάδα, συναίσθημα, εκφραστική ικανότητα, κοινωνική αλληλεπίδραση.

Π. Γεωργάκας, Χ. Βασιλείου, Σ. Γκιορτζή, Θ. Χαριτοπούλου, Θ. Χατζούδη (σελίδα 73) - Πλήρες άρθρο