Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το 18,9% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι χρήστες του Διαδικτύου (www.internetworldstats.com). Στο άρθρο αυτό θα γίνει προσπάθεια να οριστεί το φαινόμενο του εθισμού στο Διαδίκτυο, να παρουσιαστούν τα συμπτώματά του, να κατανοηθούν οι έννοιες του εθισμού και του ψυχαναγκασμού, να αναδειχθεί ο επιπολασμός και το δημογραφικό προφίλ των εθισμένων στο Διαδίκτυο, να παρουσιαστούν τα εργαλεία διάγνωσης του εθισμού στο Διαδίκτυο, να καθοριστούν οι πληθυσμοί που είναι περισσότερο ευαίσθητοι καθώς και οι τύποι προσωπικότητας που είναι πιο ευάλωτοι στον εθισμό, αλλά και να οριστεί η θέση του εθισμού στο Αμερικανικό Ταξινομικό Ψυχιατρικό Σύστημα DSM-IV. Οι έρευνες των ειδικών Ψυχικής Υγείας, από το 1996, στο φαινόμενο του εθισμού στο Διαδίκτυο δεν έχουν οδηγήσει σε πλήρη συμφωνία μεταξύ τους, αναφορικά με την ονομασία, τα κριτήρια διάγνωσης, τα εργαλεία διάγνωσης και την ένταξή του ή όχι στο Ψυχιατρικό Ταξινομικό Σύστημα. Σήμερα, που οι νέες τεχνολογίες εισβάλλουν στην ανθρώπινη καθημερινότητα προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους ανθρώπους στη χρήση τους, η επίδρασή τους δεν θα πρέπει να θεωρείται αμελητέα. Είναι σημαντικό πλέον οι κλινικοί γιατροί να συμπεριλαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της λήψης του ιστορικού των ασθενών τους, ερωτήσεις αναφορικά με τη σχέση τους με τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται η επίδραση αυτών στον τρόπο ζωής τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Χρήση του Διαδικτύου, εθισμός στο Διαδίκτυο, διαγνωστικά κριτήρια.

Κ. Σιώμος, Ν. Αγγελόπουλος (σελίδα 52) - Πλήρες άρθρο