Η έκθεση σε παιδικό τραύμα εμφανίζει εξαιρετικά υψηλό επιπολασμό σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περίπου δύο τρίτα των ανθρώπων αναφέρουν τραυματικές εμπειρίες κατά την παιδική ηλικία. Η έγκυρη ψυχομετρική αποτύπωση τέτοιων εμπειριών αποτελεί όμως σημαντική πρόκληση στην κλινική έρευνα και πράξη. Το ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς του Παιδικού Τραύματος (Childhood Trauma Questionnaire – Short Form, CTQ-SF) αποτελεί σήμερα το πιο έγκυρο και διεθνώς ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την αναδρομική αξιολόγηση τραυματικών εμπειριών κατά την παιδική ηλικία. Η παρούσα μελέτη είχε ως πρωταρχικό σκοπό την μετάφραση του ερωτηματολογίου στην ελληνική γλώσσα και την ψυχομετρική επικύρωσή του σε ελληνικό γενικό και κλινικό πληθυσμό. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά την ελληνική μετάφραση του CTQ-SF μαζί με το Ερωτηματολόγιο Πρώιμου Τραύματος (ETI-SR-SF), την Κλίμακα Συμπτωμάτων Τραύματος (TSC-40), την Κλίμακα Θετικού και Αρνητικού Συναισθήματος (PANAS-SF), την Κλίμακα Μέτρησης Ευεξίας (WHO-5) και το Ερωτηματολόγιο Υγείας Ασθενούς (PHQ-4) για την ψυχομετρική επικύρωση του ερωτηματολογίου και την εξέταση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του (εσωτερική συνοχή και συντρέχουσα, συγκλίνουσα και αποκλίνουσα εγκυρότητα), αλλά και την διερεύνηση της συσχέτισης της έκθεσης σε παιδικό τραύμα με την ψυχολογική ευεξία και την παρούσα αγχώδη και καταθλιπτική συμπτωματολογία. Το συνολικό δείγμα της έρευνας (ΣΔ) αποτελούνταν από 722 ενήλικες, από το οποίο 155 δήλωσαν την ύπαρξη ψυχιατρικής διάγνωσης (ΨΔ) και 567 αποτέλεσαν το δείγμα γενικού πληθυσμού (ΓΠ) χωρίς ψυχιατρικό ιστορικό. Οι πιο κοινοί τύποι τραύματος στο ΣΔ ήταν η συναισθηματική κακοποίηση (29,1%), η συναισθηματική παραμέληση (23,7%) και η σωματική κακοποίηση (24,6%). Το ερωτηματολόγιο έδειξε υψηλά επίπεδα εσωτερικής συνοχής με βάση το συντελεστή Cronbach α (ΣΔ = 0,92, ΨΔ = 0,92, ΓΠ = 0,92), υψηλή συντρέχουσα και συγκλίνουσα εγκυρότητα και ικανοποιητική αποκλίνουσα εγκυρότητα στο ΣΔ, ΨΔ και ΓΠ αντίστοιχα. Επιπλέον, το ανακαλούμενο από το άτομο παιδικό τραύμα φάνηκε να σχετίζεται στατιστικά σημαντικώς θετικά με το αρνητικό συναίσθημα και τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης και αρνητικά με την ψυχολογική ευεξία στο ΣΔ, ΨΔ και ΓΠ αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι το μεταφρασμένο στα ελληνικά Ερωτηματολόγιο Παιδικού Τραύματος (CTQ-SF) είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναδρομική αξιολόγηση των τραυματικών εμπειριών της παιδικής ηλικίας τόσο στον γενικό όσο και στον κλινικό ενήλικο ελληνικό πληθυσμό.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Παιδικό τραύμα, κακοποίηση, παραμέληση, μετάφραση, αξιοπιστία, εγκυρότητα.

Αφροδίτη Στεφανή, Άννα Μαυρίδου, Στέλιος Χατζηιωαννίδης, Βασίλειος Π. Μποζίκας, Αγοραστός Αγοραστός

 

Supplementary Material

Πλήρες Άρθρο σε pdf