Η άνοια αποτελεί μια κλινική συνδρομή για την οποία έχουν αναγνωρισθεί τα οφέλη παροχής ανακουφιστικής φροντίδας. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των γνώσεων και των εκπαιδευτικών αναγκών του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ψυχικής υγείας καθώς και των αντιλήψεών τους για την επάρκειά τους αναφορικά με την ανακουφιστική φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας με άνοια. Στην έρευνα συμμετείχαν 96 επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ιατροί, νοσηλευτές/τριες) εργαζόμενοι σε δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο και στις κοινοτικές του δομές. Χρησιμοποιήθηκε το Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) για την εκτίμηση των γνώσεων των συμμετεχόντων στην ανακουφιστική φροντίδα, καθώς και ερωτηματολόγιο δημογραφικών και επαγγελματικών δεδομένων, καταγραφής των αντιλήψεων των συμμετεχόντων για την επάρκειά τους ως προς τους βασικούς τομείς ανακουφιστικής φροντίδας, όπως και των εκπαιδευτικών τους αναγκών στο πεδίο αυτό. Η μελέτη ανέδειξε σημαντικό έλλειμμα γνώσεων (PCQN=7,79/20) και χαμηλά επίπεδα επάρκειας του δείγματος σε όλους τους τομείς της ανακουφιστικής φροντίδας. Οι συμμετέχοντες που είχαν την ψυχιατρική ειδικότητα, 16-20 έτη εργασιακής εμπειρίας και παρείχαν υπηρεσίες σε περισσότερα από 10 άτομα με άνοια τελικού σταδίου κατά έτος, εμφάνιζαν υψηλότερο σκορ στο ερωτηματολόγιο PCQN σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (p=0,001). Στην πλειοψηφία τους (93,6%) οι συμμετέχοντες θεώρησαν απαραίτητη την εκπαίδευσή τους στην ανακουφιστική φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας με άνοια, ιδιαίτερα ως προς τη διαχείριση της ενημέρωσης της οικογένειας/φροντιστών, της ψυχοκοινωνικής επιβάρυνσης των μελών της οικογένειας/φροντιστών, του τελικού σταδίου της άνοιας, της ενημέρωσης του πάσχοντος ατόμου και του σχεδιασμού της μελλοντικής του φροντίδας. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πεδίο της ανακουφιστικής φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας με άνοια και στη χώρα μας.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Τρίτη ηλικία, άνοια, ανακουφιστική φροντίδα, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, γνώσεις, επάρκεια, εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μαρία Μπούρη, Δήμητρα Περηφάνου, Ευστράτιος Ζαργκλής, Δημήτριος Λάγγας, Αναστασία Μπαρμπούνη

Supplementary Material

Πλήρες Άρθρο σε pdf (Αγγλικά)