Η πανδημία COVID-19, η οποία εξαπλώθηκε ραγδαία παγκοσμίως στις αρχές του 2020, επηρέασε με ποικίλους τρόπους την οικογενειακή καθημερινότητα των γονέων και των παιδιών τους. Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί η ψυχική υγεία και το στρες που βιώνουν οι γονείς κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, και αν αυτά διαφέρουν μεταξύ των γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) και των γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης, όπως και πιθανούς δημογραφικούς παράγοντες που να τα επηρεάζουν. Στη συγχρονική αυτή μελέτη συλλέχθηκαν δεδομένα μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου από ένα δείγμα 205 γονέων, 103 με παιδιά με τυπική ανάπτυξη που φοιτούν σε τακτικά σχολεία γενικής αγωγής (ΓΑ) και 102 με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) που φοιτούν σε σχολεία ειδικής αγωγής από το Φεβρουάριο έως και τον Απρίλιο του 2021. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την κλίμακα αντιλαμβανόμενου stress PSS-10 και τη σύντομη μορφή της κλίμακας εκτίμησης της ψυχολογικής διάθεσης POMS-S, καθώς και ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων. Τα αποτελέσματά μας επιβεβαίωσαν πως οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους, μειωμένη δυνατότητα διαχείρισής του και χειρότερη συνολική συναισθηματική κατάσταση κατά την περίοδο της πανδημίας σε σχέση με γονείς παιδιών που φοιτούν σε δομές ΓΑ. Το είδος της δομής που φοιτούσαν τα παιδιά επιβεβαιώθηκε από πολυπαραγοντικές αναλύσεις ως ο μόνος παράγοντας που έχει σταθερή επίδραση σε όλες τις ψυχομετρικές κλίμακες. Οι παράγοντες που φαίνονται να επηρεάζουν τα επίπεδα άγχους είναι το γυναικείο φύλο, η μεγαλύτερη ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση, ενώ οικογενειακή κατάσταση και ανεργία επέδρασσαν αρνητικά αναφορικά με την ικανότητα διαχείρισης του άγχους. Συμπερασματικά. η πανδημία φαίνεται να επηρέασε περισσότερο την ψυχική υγεία γονέων παιδιών με ΕΕΑ ανάγκες σε σχέση με γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης και αποδεικνύει την αναγκαιότητα μεγαλύτερης ψυχοκοινωνικής στήριξης σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Covid-19, ψυχική υγεία, στρες, ειδικά σχολεία, ειδικές εκπαιδευτικές αγωγές.

Χρηστίνα Μποτέλη, Σταυρούλα Μπαργιώτα, Άννα Παπακωνσταντίνου, Αγοραστός Αγοραστός

Supplementary Material

Πλήρες Άρθρο σε pdf