Η χρόνια οσφυαλγία αποτελεί ένα πολύ σύνηθες πρόβλημα υγείας, έχοντας σοβαρή επίπτωση στην ποιότητα ζωής και στην ψυχολογική κατάσταση των ασθενών αυτών. Τα ευρήματα από την βιβλιογραφία έχουν δείξει ότι μια συντηρητική φυσικοθεραπευτική προσέγγιση είναι μια ευεργετική επιλογή στη διαχείριση της χρόνιας οσφυαλγίας. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξεταστούν οι βραχυπρόθεσμες επιδράσεις ενός συμβατικού προγράμματος φυσικοθεραπείας στην κατάθλιψη, στο άγχος, στις διαταραχές των σωματικών συμπτωμάτων (SSD), στην ποιότητα ζωής, στον πόνο και στην ανικανότητα Ελλήνων ασθενών με χρόνια οσφυαλγία. Με συστηματική τυχαία δειγματοληψία επιλέχθηκαν 75 ασθενείς με οσφυαλγία. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν υπέρηχο, laser χαμηλής έντασης, μάλαξη, διαδερματικό ηλεκτρικό νευρικό ερεθισμό (TENS) και πρόγραμμα ασκήσεων (ένα σύνολο 10 συνεδριών, 5 ημέρες την εβδομάδα). Η παρέμβαση αξιολογήθηκε συγκρίνοντας τις πριν και μετά μετρήσεις των κλιμάκων Νοσοκομειακής Μέτρησης Άγχους και Κατάθλιψης (HADS), Κλίμακας Σωματικών Συμπτωμάτων (SSS-8), EuroQol 5-dimension 5-level (EQ-5D-5L), Roland-Morris Disability Questionnaire (RMDQ) και Pain Numerical Rating Scale (PNRS). Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν τα 60,8 έτη (± 14,4) και περίπου 1 στους 4 ήταν παχύσαρκοι (25,3%). Με το πέρας της θεραπείας, παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στους δείκτες του EQ-5D-5L και μειώσεις των τιμών των HADS, SSS-8, PNRS και RMDQ, οι οποίες βρέθηκαν να είναι στατιστικώς σημαντικές. Μεγαλύτερο μέγεθος επίδρασης (effect size) παρατηρήθηκε στην κλίμακα PNRS (d=0,75), ακολουθούμενο από το δείκτη EQ-5D-5L index value scale (d=0,42), SSS-8 (d=0,38), EQ-5D-5L VAS (d=0,36), RMDQ (d=0,29), HADS-A (d=0,16) και HADS-D (d=0,14). Οι άντρες και οι γυναίκες παρουσίαζαν παρόμοιες αλλαγές σε όλες τις υπό εξέταση κλίμακες μετά την παρέμβαση, ενώ εκτός της κλίμακας του πόνου, τα σκορ πριν την παρέμβαση καθώς και ο βαθμός τροποποίησης όλων των υπόλοιπων σκορ ήταν παρόμοια ανεξαρτήτως από την κατηγοριοποίηση βάσει του Δείκτη Μάζας Σώματος. Συμπερασματικά, ένα συντηρητικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας φάνηκε να αποτελεί μια ωφέλιμη επιλογή για την βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης και του επιπέδου ποιότητας της υγείας, όπως επίσης και της ελάττωσης της λειτουργικής ανικανότητας και του πόνου των Ελλήνων ασθενών με χρόνια οσφυαλγία βραχυπρόθεσμα.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Χρόνια οσφυαλγία, πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, κατάθλιψη, άγχος, Διαταραχές Σωματικών Συμπτωμάτων, ποιότητα ζωής.

Ματθαίος Πετρέλης, Κωνσταντίνος Σουλτάνης, Ιωάννης Μιχόπουλος, Βασίλειος Νικολάου

 

Πλήρες Άρθρο σε pdf (Αγγλικά)