Δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης για την αξιολόγηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Προσωπικού σε θέματα σχετικά με την Ψυχιατρική. Αποτελείται από 19 κλειστά θέματα που οργανώνονται σε 4 υποκλίμακες (Ικανοποίηση από το Υλικό και τα Εποπτικά Μέσα, τους Εκπαιδευτές, την Οργάνωση, καθώς και Γενική Ικανοποίηση) και μια ανοικτή ερώτηση γενικότερου σχολιασμού. Συμπληρώθηκε ανώνυμα από 176 άτομα που συμμετείχαν σε 8 διαδοχικά εκπαιδευτικά προγράμματα, που υλοποιήθηκαν από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου. Η ανάλυση κύριων συνιστωσώνέδειξε την ύπαρξη 4 παραγόντων, που αντιστοιχούν στις 4 υποκλίμακες και ερμηνεύουν το 67,4% της μεταβλητότητας του ερωτηματολογίου. Οι υποκλίμακες του ερωτηματολογίου φάνηκε να έχουν υψηλή εσωτερική συνέπεια (Cronbach α>0,92), υψηλή αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων (Pearson’s r>0,90), μέτρια υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους (r>0,629) και πιο μεγάλη με τη συνολική βαθμολογία (r>0,820). Οι υποκλίμακες συσχετίστηκαν υψηλά επίσης, με τις απαντήσεις στην ανοικτή ερώτηση, όπως βαθμολογήθηκαν από δύο ανεξάρτητους κριτές ως προς την ικανοποίηση που υποδήλωναν. Καμία από τις υποκλίμακες δεν συσχετίστηκε σημαντικά με την ηλικία (r<0,134) ή με τα έτη προϋπηρεσίας (r<0,059), ούτε διαφοροποιήθηκε με βάση το φύλο. Πρόκειται για ένα πλήρες, σύντομο και εύχρηστο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης, με πολύ ικανοποιητικά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά και σχετική ανεξαρτησία από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων ή του προγράμματος. Γι’ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριος κορμός εκτίμησης της ικανοποίησης σε μια πληθώρα προγραμμάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης, ψυχιατρική εκπαίδευση, ικανοποίηση από εκπαίδευση, ψυχομετρικές ιδιότητες.

Γ. Γιαγλής, Γ. Αγγελίδης (σελίδα 35) - Πλήρες άρθρο