Μία από τις πιο δύσκολες ομάδες ασθενών με τις οποίες καλείται ο ψυχίατρος να εργαστεί, ειδικότερα στα πλαίσια της Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής, είναι οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, λόγω της πολυπλοκότητας και της πολυδιάστατης φύσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται προσπάθεια για μία ολιστική θεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη τους βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, που σχετίζονται με τη νόσο και με τα εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα. Γίνεται συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και καθορίζουν όχι μόνο την πορεία αλλά και την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Τέλος, γίνεται μία σύντομη αναφορά στις ψυχοκοινωνικές και φαρμακευτικές παρεμβάσεις, που ενδείκνυνται σε αυτή την ομάδα των ασθενών για την αντιμετώπιση των ψυχικών και ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Νεφρική ανεπάρκεια, εξωνεφρική κάθαρση, ψυχικές, ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις,Συμβουλευτική-Διασυνδετική Ψυχιατρική.

Σ. Σπυρίδη, Α. Ιακωβίδης, Γ. Καπρίνης - σελίδα 28 - Πλήρες άρθρο