Μελέτες έχουν δείξει τη συσχέτιση συγκεκριμένων μετεωρολογικών παραμέτρων με την θνησιμότητα και τις σωματικές ασθένειες, λιγότερα στοιχεία υπάρχουν για την συσχέτισή τους με τις ψυχικές διαταραχές. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει πιθανή συσχέτιση των μετεωρολογικών παραγόντων με την ακούσια νοσηλεία. Η έρευνα διεξήχθη στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί». Πρόκειται για αναδρομική μελέτη χρονοσειράς δεδομένων 8 συναπτών ετών (2010 έως 2017) και περιλαμβάνει 6887 ακουσίως νοσηλευόμενα περιστατικά. Οι τιμές των ημερήσιων μετεωρολογικών παραμέτρων προέρχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η στατιστική ανάλυση βασίστηκε σε μοντέλα Poisson ή αρνητικής διωνυμικής παλινδρόμησης με διορθωμένα τυπικά σφάλματα. Οι αναλύσεις βασίστηκαν αρχικά σε μονοπαραγοντικά μοντέλα για κάθε μετεωρολογικό παράγοντα χωριστά. Όλοι οι μετεωρολογικοί παράγοντες ελήφθησαν υπόψη μέσω παραγοντικής ανάλυσης και μέσω ανάλυσης κατά συστάδες έγινε αντικειμενική ομαδοποίηση ημερών με παραπλήσιο τύπο καιρού. Οι τύποι ημερών που προέκυψαν εξετάστηκαν ως προς την επίδραση τους στον ημερήσιο αριθμό νοσηλειών. Αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας από τους 0 εως 23 °C, αυξήσεις της μέσης ταχύτητας ανέμου από 0 έως 7 Km/h και τιμές της ελάχιστης ατμοσφαιρικής πίεσης μεταξύ 1010-1020 hPa, συνδέονται με αύξηση του μέσου αριθμού νοσηλειών ανά ημέρα. Αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας πάνω από 23 °C, με βέλτιστη περίοδο υστέρησης εμφάνισης 6 ημέρες πριν την εισαγωγή, δεν επηρεάζει σημαντικά την συχνότητα των νοσηλειών. Η χαμηλή θερμοκρασία και η μέση σχετική υγρασία υψηλότερη από 60%, έχουν προστατευτική επίδραση. Ο επικρατέστερος τύπος ημέρας εμφάνισε την εντονότερη συσχέτιση επίδρασης με τον ημερήσιο αριθμό νοσηλειών, 1 εως 5 ημέρες πριν την νοσηλεία. Ο τύπος ημέρας της ψυχρής περιόδου, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, μικρό ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος, βόρειους ανέμους μέτριας ταχύτητας, υψηλή ατμοσφαιρική πίεση και ελάχιστη βροχόπτωση, σχετίζεται με χαμηλότερη συχνότητα νοσηλειών, ενώ αντιθέτως ο τύπος ημέρας της θερμής περιόδου, με χαμηλή ημερήσια θερμοκρασία και μικρό ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος κατά την διάρκεια της θερμής περιόδου, υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας και ημερήσιας βροχόπτωσης, μέτρια ταχύτητα/ριπή ανέμου και ατμοσφαιρικής πίεσης, σχετίζεται με υψηλότερη. Καθώς η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει την συχνότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, είναι αναγκαία η ανάπτυξη διαφορετικής οργανωτικής και διοικητικής κουλτούρας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Μετεωρολογικοί παράγοντες, καιρικές μεταβλητές, ψυχική υγεία, ψυχική ασθένεια, ψυχιατρικές εισαγωγές, ακούσιες νοσηλείες.

Ιωάννης Ριζάβας, Ρωσσέτος Γουρνέλλης, Νίκος Πανταζής, Φώτιος Χατζηνικολάου, Φοίβη Δουζένη, Βασιλική Ευσταθίου, Κώστας Λαγουβάρδος, Αθανάσιος Δουζένης

Supplementary material

 

Πλήρες Άρθρο σε pdf (Αγγλικά)