Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) αποτελεί μια χρόνια απομυελινωτική και εκφυλιστική νόσο του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος με ποικίλη συμπτωματολογία και αβέβαιη πορεία. Η νόσος επηρεάζει πολλές πτυχές της καθημερινότητας και εφόσον αφήνει κάποιου βαθμού αναπηρία, μπορεί να επιβαρύνει και την ποιότητα ζωής των ασθενών τόσο σε ψυχικό όσο και σε σωματικό επίπεδο. Η παρούσα μελέτη προσπάθησε να αναδείξει τους δημογραφικούς, κλινικούς και κυρίως ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την σχετιζόμενη με την σωματική υγεία ποιότητα ζωής (ΣΣΥΠΖ). Το δείγμα μας αποτέλεσαν 90 άτομα βεβαίας διάγνωσης ΠΣ και χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια: MSQoL-54 για την ΣΣΥΠΖ, DSQ-88 και LSI για την αξιολόγηση αμυντικών στυλ και μηχανισμών, BDI-II για την εκτίμηση της κατάθλιψης, STAI για την εκτίμηση του άγχους, SOC-29 για την αξιολόγηση της αίσθησης συνεκτικότητας και FES για την εκτίμηση του οικογενειακού περιβάλλοντος. Από τις συσχετίσεις της ΣΣΥΠΖ, σημαντικοί ψυχολογικοί παράγοντες που την επηρεάζουν αναδείχθηκαν το δυσπροσαρμοστικό αμυντικό στυλ, το στυλ της αυτοθυσίας, η αίσθηση της συνεκτικότητας, από τους μηχανισμούς άμυνας η μετάθεση και ο αντιδραστικός μηχανισμός, και τέλος, από το οικογενειακό περιβάλλον η εκφραστικότητα και η σύγκρουση. Παρόλα αυτά, κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν φάνηκε να είναι στατιστικά σημαντικός κατά την πολλαπλή παλινδρόμηση. Από την πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων αναδεικνύεται ο κυρίαρχος ρόλος της κατάθλιψης στην ΣΣΥΠΖ. Ακόμη, το γεγονός πως λαμβάνει κανείς επίδομα αναπηρίας, ο αριθμός των τέκνων, ο βαθμός αναπηρίας και η υποτροπή κατά το τρέχον έτος αποτελούν σημαντικούς επιβαρυντικούς παράγοντες στην ΣΣΥΠΖ. Τέλος, διενεργήθηκε ιεραρχική παλινδρόμηση (μετά από αφαίρεση της κατάθλιψης και της εργασιακής κατάστασης από την ανάλυση) όπου οι πιο σημαντικοί παράγοντες που βγήκαν στην επιφάνεια ήταν το επίπεδο της αναπηρίας, η αίσθηση της συνεκτικότητας και η υποτροπή κατά το τελευταίο έτος. H παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει την υπόθεση πως οι ψυχολογικές παράμετροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ΣΣΥΠΖ. Συνεπώς, θα ήταν χρήσιμη η αξιολόγηση όλων των ατόμων με ΠΣ από ειδικούς ψυχικής υγείας, όχι μόνο για την ανεύρεση πιθανής ψυχοπαθολογίας αλλά και για τη διερεύνηση των ψυχολογικών εκείνων παραμέτρων που διαμορφώνουν την ικανότητα προσαρμογής του ατόμου στη νόσο και τελικά τη ΣΣΥΠΖ. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να οργανωθούν εξατομικευμένες αλλά και ομαδικές παρεμβάσεις, ή και παρεμβάσεις στο επίπεδο της οικογένειας με στόχο τη βελτίωση της ΣΣΥΠΖ.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Πολλαπλή σκλήρυνση, ποιότητα ζωής, μηχανισμοί άμυνας, οικογενειακό περιβάλλον, κατάθλιψη.

Ανθή Αμασλίδου, Ιωάννα Ιεροδιακόνου- Μπένου, Χρήστος Μπακιρτζής, Ιωάννης Νικολαϊδης, Θεανώ Τάτση, Νικόλαος Γρηγοριάδης, Ιωάννης Νηματούδης 

Πλήρες Άρθρο σε pdf