Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο τη διερεύνηση του προφίλ των αναγνωστικών και νοητικών δεξιοτήτων μαθητών δημοτικού με ιστορικό διάγνωσης ειδικής αναπτυξιακής διαταραχής του λόγου στην προσχολική ηλικία. Μελετήθηκαν 247 ιατρικοί φάκελοι παιδιών που προσήλθαν στην Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, στο Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», με αίτημα την εκτίμηση των αναγνωστικών δυσκολιών τους και πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη. Από τους ιατρικούς φακέλους αντλήθηκαν δημογραφικά στοιχεία, ύπαρξη ιστορικού διάγνωσης ειδικής αναπτυξιακής διαταραχής του λόγου και τα αποτελέσματα της ψυχομετρικής δοκιμασίας του Τεστ Ανάγνωσης–Α, καθώς και των νοητικών ικανοτήτων στις κλίμακες του Ελληνικού WISC–ΙΙΙ για Παιδιά. Μεταξύ των 247 παιδιών (μέση ηλικία: 10,5 έτη, 61,5% αγόρια) που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, τα 226 (92,5%) παρουσίαζαν σημαντική αναγνωστική δυσχέρεια σε τουλάχιστον μία από τις τέσσερεις υποδοκιμασίες του Τεστ Ανάγνωσης-Α (≤ 30 ΕΚ). Ειδικότερα, 72% των παιδιών σημείωσε χαμηλή επίδοση στην Αναγνωστική Ευχέρεια, 67,1%, στην Αποκωδικοποίηση των λέξεων και ψευδολέξεων, 52,8% στην Κατανόηση γραπτού κειμένου και 49,8% στη Μορφο-σύνταξη. Κατά τη σύγκριση των παιδιών με σοβαρή αναγνωστική δυσχέρεια (≤10ΕΚ στο Τεστ Ανάγνωσης-Α) με ιστορικό διάγνωσης ειδικής αναπτυξιακής διαταραχής του λόγου (Ν=110) και χωρίς σχετικό ιστορικό (Ν=116), διαπιστώθηκε ότι μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών με ιστορικό διάγνωσης ειδικής γλωσσικής διαταραχής παρουσίαζε σοβαρή δυσκολία στη Μορφο-Σύνταξη (χ2=21,94, p<0,001) και στην Κατανόηση του γραπτού κειμένου (χ2=8,89, p<0,001) σε σύγκριση με τα παιδιά χωρίς σχετικό ιστορικό. Αναφορικά με το νοητικό προφίλ των παιδιών με σοβαρή αναγνωστική δυσχέρεια τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών με ιστορικό αναπτυξιακής γλωσσικής διαταραχής από ότι εκείνων χωρίς ιστορικό είχαν χαμηλή επίδοση (<7ΤΒ) σε όλες τις υποδοκιμασίες του WISC-III, ωστόσο η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων βρέθηκε στατιστικώς σημαντική σε τρεις από τις δέκα υποδοκιμασίες: «Λεξιλόγιο» (p=0,014), «Αριθμητική» (p=0,006), και «Πληροφορίες» (p=0,005). Η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης (με τη μέθοδο της βηματικής απαλοιφής μεταβλητών) έδειξε ότι τα χαμηλότερα επίπεδα του δείκτη λεκτικής νοημοσύνης (β=-0,121, p=0,042) και το θετικό ιστορικό αναπτυξιακής γλωσσικής διαταραχής (β=0,537, p<0,001) σχετίζονται με μεγαλύτερη βαρύτητα αναγνωστικής δυσχέρειας. Συμπερασματικά, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν τη σημασία της πρώιμης ανίχνευσης γλωσσικών ελλειμμάτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και λογοθεραπευτικής παρέμβασης.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Τεστ Ανάγνωσης-Α, WISC-III, ειδική αναπτυξιακή διαταραχή του λόγου.

Σοφία Γιαννοπούλου, Ιωάννα Γιαννοπούλου, Βασιλική Ευσταθίου, Απόστολος Μαϊδώνης, Δέσποινα Τσούρτη, Ευαγγελία Κούκουλα, Γεράσιμος Κολαΐτης

 

Πλήρες Άρθρο σε pdf