Δεδομένης της επιδείνωσης της ποιότητας ζωής του γενικού πληθυσμού λόγω της covid-19 και της ευαισθησίας των ανθρώπων που κάνουν χρήση ουσιών στο έντονο στρες, ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι η καλύτερη κατανόηση της επίδρασης που έχει η πανδημία της covid-19 στην ποιότητα της ζωής, στην ψυχική υγεία των χρηστών ουσιών και στο μοτίβο χρήσης ουσιών. Πριν την έξαρση του ιού είχε διεξαχθεί μία έρευνα η οποία αξιολογούσε την ποιότητα ζωής, τα ενδεικτικά συμπτώματα Διαταραχής Μετα-τραυματικού Στρες (PTSD) και το μοτίβο χρήσης ουσιών των ατόμων που λάμβαναν υπηρεσίες από μία Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης, θεραπεία με υποκατάστατο, στην Αθήνα. Σε συνέχεια της μελέτης αυτής, αξιολογήθηκαν οι ίδιες μεταβλητές τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2020, έπειτα από την άρση των περιοριστικών μέτρων. 104 ασθενείς δέχθηκαν να συμμετάσχουν και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHOQOL-BREF) και την Post-Traumatic Stress Scale (PCL-C). Για την αξιολόγηση του μοτίβου χρήσης ουσιών λήφθηκαν υπόψη οι τοξικολογικοί έλεγχοι. Μία στατιστικά σημαντική διαφορά που αναδείχθηκε ήταν η μείωση στον παράγοντα της ποιότητας ζωής που αφορά τη σχέση του ατόμου με το περιβάλλον του. Βρέθηκε ότι τα άτομα με χαμηλή ποιότητα ζωής βίωσαν πιο σοβαρά συμπτώματα PTSD μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων σε σχέση με τα άτομα με υψηλή ποιότητα ζωής. Γενικότερα βρέθηκε μία στατιστικά μη σημαντική αύξηση στα σκορ του PTSD πριν και μετά τα περιοριστικά μέτρα. Όσον αφορά στο μοτίβο χρήσης ουσιών, η παρούσα έρευνα αναδεικνύει μία συνολική μείωση στην χρήση ουσιών κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. Υπήρξε, επίσης, μία στατιστικά σημαντική μείωση στη χρήση οπιοειδών (22.3%) και βενζοδιαζεπινών (35%) μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Τα άτομα που μείωσαν τη χρήση οπιοειδών κατά τη διάρκεια και μετά τα περιοριστικά μέτρα παρουσίασαν αυξημένο σκορ στα ενδεικτικά συμπτώματα PTSD. Όσον αφορά στη χρήση αμφεταμινών, βρέθηκε μία στατιστικά μη σημαντική αύξηση (8.7%). Η επίδραση της πανδημίας στη ζωή των ωφελούμενων μίας θεραπευτικής μονάδας υποκατάστασης οπιοειδών χρειάζεται να ληφθεί υπόψη και να διερευνηθεί περισσότερο ώστε να προστατευθεί η ποιότητα ζωής του πληθυσμού αυτού και να μεγιστοποιηθούν πιθανά οφέλη, όπως η περιορισμένη πρόσβαση σε παράνομες ουσίες.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Covid-19, Διαταραχή Μετα-τραυματικού Στρες, Ποιότητα Ζωής, Θεραπευτική Μονάδα Υποκατάστασης Οπιοειδών.

Γεώργιος Τζεφεράκος, Σοφία Κουτελού, Μαρία Τριτάρη, Μαρίνα Σκουρτέλη, Χρήστος Κουϊμτσίδης, Κωνσταντίνος Κοκκώλης, Στυλιανός Στυλιανίδης

Πλήρες Άρθρο σε pdf (Αγγλικά)