Το Ανακατασκευασμένο Ερωτηματολόγιο Καταθλιπτικών Εμπειριών-ΑΕΚΕ είναι μια κλίμακα αυτο-αναφοράς για την εκτίμηση των καταθλιπτικών εμπειριών και ειδικότερα της εξαρτητικότητας και της αυτοκριτικής, δηλαδή, των χαρακτηριστικών ευαλωτότητας για κατάθλιψη. Αποτελεί σύντομη εκδοχή του ευρέως χρησιμοποιούμενου ΕΚΕ που κατασκευάστηκε για την ανίχνευση του ανακλιτικού και του ενδοβλητικού, καταθλιπτικoύ, χαρακτηριολογικού στυλ. Ωστόσο, έχει αμφισβητηθεί η εγκυρότητα του ΕΚΕ και έχουν κατασκευαστεί διάφορες συντομευμένες εκδοχές του. Έχει βρεθεί ότι το ΑΕΚΕ διατηρεί τα χαρακτηριστικά της αρχικής κλίμακας και επιδεικνύει τα καλύτερα ψυχομετρικά στοιχεία. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει τις ψυχομετρικές ιδιότητες της ελληνικής έκδοσης. Το ΑΕΚΕ μεταφράστηκε και χορηγήθηκε η τελική εκδοχή, μαζί με ερωτηματολόγια που μετρούν την κατάθλιψη (Ερωτηματολόγιο Κατάθλιψης του Beck-BDI), την πρόσδεση (Κάρτες των Ατομικών Μοντέλων Σχέσης-CAMIR) και την αυτοεκτίμηση (Κλίμακα Αυτοεκτίμησης του Rosenberg-RSES) σε ένα κλινικό και ένα κοινοτικό δείγμα 714 ατόμων. Η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων απέδωσε μια δομή δύο παραγόντων που αντιπροσωπεύει τις διαστάσεις της προσωπικότητας, την εξαρτητικότητα και την αυτοκριτική. Τα ευρήματα έδειξαν ότι αυτό το μοντέλο προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα και έχει καλή εσωτερική συνέπεια με την τιμή του Cronbach alpha να είναι 0.84 και 0.87, αντιστοίχως. Η συνάφεια μεταξύ των παραγόντων του ΑΕΚΕ έδειξε ότι οι δύο κλίμακες είναι ορθογώνιες και διακριτές. Επιπλέον, η ελληνική εκδοχή παρουσίασε χαμηλές έως μέτριες σημαντικές συσχετίσεις με τα BDI, CAMIR και RSES και ικανοποιητική συγκλίνουσα και αποκλίνουσα εγκυρότητα. Το ΑΕΚΕ φαίνεται να είναι κατάλληλο εργαλείο για ερευνητική χρήση και αναμένεται να διευκολύνει την εξέταση των καταθλιπτικών διαστάσεων προσωπικότητας σε ελληνόφωνους πληθυσμούς.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Κατάθλιψη, Ερωτηματολόγιο Καταθλιπτικών Εμπειριών, ευαλωτότητα, εξαρτητικότητα, αυτοκριτική.

Αντώνιος Καλαματιανός, Λίσσυ Κανελλοπούλου 

Πλήρες Αρθρο σε pdf (Αγγλικά)