Η παρούσα μελέτη διερεύνησε την ύπαρξη σημαντικών στατιστικά σχέσεων μεταξύ της οικογενειακής λειτουργίας (συνοχή και προσαρμοστικότητα οικογένειας) και της συνολικής οικογενειακής ικανοποίησης σε γονείς με παιδί με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Θεωρήθηκε ότι η κακή προσαρμοστική λειτουργία της οικογένειας, η κακή οικογενειακή συνοχή μαζί με άλλες μεταβλητές που αφορούν  την οικογένεια (διάγνωση, η οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων και η ύπαρξη και άλλων παιδιών στην οικογένεια) θα προέβλεπαν χαμηλότερα επίπεδα οικογενειακής ικανοποίησης. 73 μητέρες και 27 πατέρες παιδιού με διαταραχή αυτιστικού φάσματος συμμετείχαν στη μελέτη. Για τη διεξαγωγή της μελέτης  χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Google forms. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας την κλίμακα οικογενειακής  προσαρμοστικότητας και συνοχής (FACES – III) και την κλίμακα οικογενειακής ικανοποίησης (FSS). Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η προσαρμοστικότητα της οικογένειας, καθώς και η διάγνωση του παιδιού αποτελούν σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης της οικογενειακής ικανοποίησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας τονίζουν  τη σημασία του εντοπισμού των προβλημάτων της οικογενειακής λειτουργίας καθώς παρέχουν μια εικόνα όχι μόνο για το πώς τα μέλη της οικογένειας αντιλαμβάνονται τις μεταξύ τους σχέσεις αλλά και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, εικόνα η οποία μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη στις κλινικές παρεμβάσεις και τη θεραπευτική εργασία.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Διαταραχή αυτιστικού φάσματος, οικογενειακή λειτουργία, οικογενειακή ικανοποίηση, γονικός ρόλος.

Ηρακλής Γρηγορόπουλος 

Πλήρες Αρθρο σε pdf (Αγγλικά)