Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ΣΔ1) είναι μία χρόνια, πολυπαραγοντικής αιτιολογίας μεταβολική νόσος, που απαιτεί συνεχή ιατρική φροντίδα. Η εκδήλωσή της είναι αποτέλεσμα μιας μη αναστρέψιμης καταστροφής  των β-κύτταρων του παγκρέατος, οδηγώντας αναπόφευκτα τα άτομα με ΣΔ1 σε μια χρόνια εξωγενή εξάρτηση από την ινσουλίνη. Ο επιπολασμός της καταθλιπτικής διάθεσης ανάμεσα στα άτομα με ΣΔ1 είναι συχνός και επηρεάζει τόσο την εξέλιξη, όσο και τη διαχείριση της νόσου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας στα άτομα με ΣΔ1 που εφαρμόζουν και σε εκείνα που δεν εφαρμόζουν την μέθοδο θεραπείας με αντλία ινσουλίνης και η ανάδειξη διαφορών σε σχέση με το φύλο και την ηλικία. Η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων: Pubmed, Science-Direct και Scopus. Κριτήρια ένταξης των μελετών ήταν, αυτές να είχαν πραγματοποιηθεί σε άτομα με ΣΔ1, να μελετούν την καταθλιπτική συμπτωματολογία, το πλήθος των συμμετεχόντων στις έρευνες να είναι μεγαλύτερο των 70 ατόμων και να είναι στην αγγλική γλώσσα. Από το σύνολο των 464 άρθρων που αρχικά εντοπίστηκαν, 11 άρθρα πληρούσαν τις προϋποθέσεις για ένταξη στη συστηματική ανασκόπηση. Τα αποτελέσματα της συστηματικής ανασκόπησης, με εξαίρεση τα παιδιά με ΣΔ1, έδειξαν ότι τα άτομα που εφαρμόζουν τη μέθοδο θεραπείας με αντλία ινσουλίνης παρουσίασαν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης, αλλά και έντασης των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, σε σχέση με τους χρήστες πολλαπλών ημερήσιων ενέσεων. Επίσης, παρουσιάστηκε αυξημένη καταθλιπτική συμπτωματολογία στις γυναίκες με ΣΔ1, ανεξάρτητα από τη μέθοδο θεραπείας. Παράγοντες που διαμεσολαβούν σε αυτή την διαφορά της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας είναι το αίσθημα ελευθερίας και ευελιξίας στον τρόπο ζωής, οι λιγότεροι διαιτητικοί περιορισμοί, το αίσθημα διαρκούς «δέσμευσης» και  κοινωνικό στίγμα. Τέλος, οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας θα πρέπει να αξιολογούν συχνά την καταθλιπτική διάθεση των ατόμων με ΣΔ1, καθώς αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στην εξέλιξη και τη διαχείριση της νόσου.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, αντλία ινσουλίνης, πολλαπλές ημερήσιες ενέσεις, καταθλιπτική συμπτωματολογία.

Εμμανουήλ Σ. Μπενιουδάκης, Ελένη Καρλάφτη, Αργυρούλα Καλαϊτζάκη, Τριαντάφυλλος Διδάγγελος 

 

Πλήρες Αρθρο σε pdf (Αγγλικά)