Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την ποιότητα ύπνου μεταξύ των φροντιστών ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση (ΑΜΚ) και περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ). Σε 64 φροντιστές ασθενών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου, στη Βορειοανατολική Ελλάδα, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση (ΑΜΚ) και περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ), χορηγήθηκαν τα ακόλουθα ερωτηματολόγια: Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Zung Depression Rating Scale (ZDRS), Self-Anxiety Scale (SAS), Well- Being Index (WHO- 5). Η μέση τιμή της κλίμακας PSQI των φροντιστών ήταν 5,27 ± 3,40 και το 39% από αυτούς είχαν κακή ποιότητα ύπνου. Οι φροντιστές με κακή ποιότητα ύπνου είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής (p = 0,02), αυξημένα επίπεδα άγχους (p = 0,006) και υψηλότερα σκορ στην κλίμακα κατάθλιψης (p = 0.009) σε σύγκριση με τους φροντιστές με καλή ποιότητα ύπνου. Στην ανάλυση παλινδρόμησης διαπιστώθηκε ότι η κατάθλιψη είχε τη μεγαλύτερη συμβολή στη μεταβλητή της «ποιότητας του ύπνου» (standardized beta = 0,62, p <0,001). Η ποιότητα του ύπνου του φροντιστή φαίνεται ότι βελτιώνεται καθώς τα χρόνια της αιμοκάθαρσης στα οποία υποβάλλεται ο ασθενής αυξάνονται (standardized beta = -0,28, p =0,007). Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να ελέγχουν την ποιότητα του ύπνου των φροντιστών, ειδικά κατά τα πρώτα στάδια της νόσου των ασθενών που αυτοί φροντίζουν.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Ποιότητα ύπνου, φροντιστές, αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση.

Αικατερίνη Αρβανίτη, Στυλιανός Παναγούτσος, Πασχάλης Στειρόπουλος, Αγγελική Ζουμπόύλη, Κωνσταντία Κανταρτζή, Μαρία Σαμακουρή 

Πλήρες Αρθρο σε pdf (Αγγλικά)