Η έλλειψη άμεσης αποτελεσματικότητας των ευρέως χρησιμοποιούμενων αντικαταθλιπτικών που τροποποιούν εκλεκτικά τηνευροδιαβίβαση των βιογενών αμινών, έχει οδηγήσει την επιστημονική κοινότητα στη διερεύνηση των ιδιοτήτων της κεταμί-νης. Συγκεκριμένα, οι πιθανές αντικαταθλιπτικές ιδιότητες της κεταμίνης έγιναν γνωστές το 1973 και πλέον έχει αποδειχθεί ηθεραπευτική της αξία, καθώς η αντικαταθλιπτική της δράση είναι άμεση και πιθανώς μακράς διάρκειας. Η κεταμίνη είναι έναςανταγωνιστής του υποδοχέα του γλουταμικού Ν-μεθυλ-δ-ασπαρτικού (NMDAR) και η βασική υπόθεση για τη δράση της ωςαντικαταθλιπτικό συμπεριλαμβάνει την αναστολή των NMDAR που εκφράζονται σε GABA-εργικούς διάμεσους νευρώνες (γά-μα-άμινο-βουτυρικό οξύ, GABA). Στην παρούσα δημοσίευση περιγράφεται το φαρμακοκινητικό και φαρμακοδυναμικό προ-φίλ της κεταμίνης, όταν χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της ανθεκτικής στη θεραπεία κατάθλιψης. Η κεταμίνη είναι έναρακεμικό μείγμα και μπορεί να διαχωριστεί στο R- και στο S- εναντιομερές. Συνεπώς, παρατίθεται τόσο η φαρμακολογία τηςεσκεταμίνης όσο και οι απαραίτητες πληροφορίες για την αποτελεσματική και ασφαλή χορήγηση του ενδορρινικού εκνεφώ-ματος εσκεταμίνης. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις διαφυλικές διαφορές που εντοπίζονται κατά τη δράση της κεταμίνηςκαι της εσκεταμίνης σε προκλινικές και κλινικές μελέτες.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Κεταμίνη, εσκεταμίνη, φαρμακολογία, ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη, διαφορές φύλου

Παυλίνα Παυλίδη, Αναστασία Μεγαλοκονόμου, Αντριάν Σοφρόν, Νικόλαος Κόκρας, Χριστίνα Δάλλα

 

Πλήρες άρθρο σε pdf