Η κατάθλιψη αντιπροσωπεύει τον κυρίαρχο πόλο της διάθεσης στη διπολική διαταραχή. Η διπολική κατάθλιψη, παρουσιάζει τυπικά πτωχή απάντηση στην αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή, η οποία επιπλέον ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης μετάπτωσης της πολικότητας, την επαγωγή μικτών καταστάσεων ή/και ταχείας εναλλαγής των φάσεων. Η διάγνωση της διπολικήςκατάθλιψης είναι δυνατόν να καθυστερήσει από 8 έως 10 χρόνια. Η αιτία αυτής της καθυστέρησης συνίσταται κυρίως στογεγονός ότι τόσο τα υπομανιακά όσο και τα μανιακά επεισόδια καθυστερούν να εμφανιστούν στην πορεία της διαταραχής.Κατά συνέπεια είναι αναγκαία η κατά το δυνατόν πιο έγκαιρη διαφορική διάγνωση αυτής της κλινικής οντότητας έναντι τηςμονοπολικής κατάθλιψης με σκοπό την αποτελεσματικότερη θεραπεία της. Η διαφορική αυτή διάγνωση στηρίζεται σε ορισμένα κλινικά χαρακτηριστικά της διπολικής κατάθλιψης, τα οποία συχνά είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν από τα αντίστοιχα τηςμονοπολικής κατάθλιψης και κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η γνώση ειδικών κριτηρίων που τα διαφοροποιούν σε κάποιον βαθμό ποιοτικά ή/και ποσοτικά. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η ημερήσια διακύμανση της διάθεσης, οι πολλαπλές σωματικές αιτιάσεις, η ψυχοκινητική επιβράδυνση, τα ψυχωτικά στοιχεία (παραληρητικές ιδέες και αντιληπτικές διαταραχές σύντονεςή μη σύντονες με τη διάθεση), η διαταραχή ορισμένων σωματικών λειτουργιών μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι κιρκάδιοι ρυθμοί, η σεξουαλική επιθυμία, ο ύπνος και η όρεξη, διαταραχές της αρχιτεκτονικής του ύπνου. Η θεραπευτικήαντιμετώπιση της διπολικής κατάθλιψης βασίζεται στις γνωστές από τη μονοπολική κατάθλιψη επιλογές (όπως είναι η χρήσηαντικαταθλιπτικών, αντιψυχωτικών και ορισμένων αντιεπιληπτικών παραγόντων) και συνδυασμούς τους, ενώ εμπλουτίζεται κατά τα τελευταία χρόνια με νέους φαρμακευτικούς παράγοντες αλλά και μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις. Στους νέους φαρμακευτικούς παράγοντες κυρίαρχη θέση κατέχουν οι ευρείς γλουταμινεργικοί ρυθμιστές και από αυτούς η αντικαταθλιπτική δράση της κεταμίνης και της εσκεταμίνης σε υπο-αναισθητικές δόσεις ερευνάται ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια. Στις μηφαρμακευτικές προσεγγίσεις, συμπεριλαμβάνονται μέθοδοι όπως είναι η ηλεκτροσπασμοθεραπεία, ο επαναλαμβανόμενος διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός (rTMS), η στέρηση ύπνου και η φωτοθεραπεία.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Διπολική κατάθλιψη, κλινική εικόνα, διαφορική διάγνωση, φαρμακευτική θεραπεία, μη φαρμακευτικέςθεραπείες.

Γρηγόριος Ν. Καρακατσούλης, Εύα-Μαρία Τσαπάκη, Κωνσταντίνος Ν. Φουντουλάκης

 

Πλήρες άρθρο σε pdf