Οι αγχώδεις διαταραχές επηρεάζουν περίπου έναν στους έξι ανθρώπους προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα της ζωής τους και των οικογενειών τους με ένα σημαντικό ποσοστό ψυχικά ασθενών να μην επιδεικνύει συμμόρφωση στη λήψη της θεραπείας ή να μη λαμβάνει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Τα ερευνητικά δεδομένα φανερώνουν επομένως την ανάγκη ανάπτυξης νέων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν τη συμμόρφωση και τη θεραπευτική διαχείριση των ψυχικά ασθενών. Με την τεχνολογία να διευρύνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια, το πεδίο των ηλεκτρονικών εφαρμογών στην ψυχική υγεία (MHapps) σε περιβάλλον smartphone, παρουσιάζει νέες δυνατότητες που μπορούν να συμβάλλουν στη διαχείριση των προβλημάτων ψυχικής υγείας και στη συμμόρφωση των ασθενών αλλά και στη δυνατότητα ανάπτυξης προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων. Οι εφαρμογές ψυχικής υγείας (MHapps) αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία επέκτασης της διαθεσιμότητας και της ποιότητας της θεραπείας για τα προβλήματα ψυχικής υγείας, ωστόσο ελάχιστες ως τώρα εφαρμογές έχουν ερευνηθεί καθιστώντας αμφίβολη την αποτελεσματικότητά τους. Η παρούσα προοπτική μελέτη διερεύνησε την επίδραση του ΜΗapp FiD (Feel-Identity), μίας πρωτότυπης ηλεκτρονικής εφαρμογής στο άγχος σε δείγμα ενηλίκων (N=49), για ένα χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων. Οι συμμετέχοντες έκαναν καθημερινή χρήση της εφαρμογής, βασισμένης στην αυτοπαρατήρηση και αυτοκαταγραφή βάσει του Γνωσιακού Συμπεριφοριστικού Πρωτοκόλλου, με τις παρεμβάσεις ανατροφοδότησης να είναι πλήρως αυτοματοποιημένες. Για τη διερεύνηση των επιπέδων άγχους, χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο STAI (State & Trait Anxiety Inventory), σε τρεις χρονικές περιόδους: πριν την χρήση του MHapp FiD, την πρώτη εβδομάδα μετά τη χρήση και τη δεύτερη εβδομάδα μετά την χρήση του. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ανάμεσα στις 3 ομάδες χρήσης της εφαρμογής, στατιστικά σημαντική πτώση ως προς το μέσο όρο δομικού άγχους μεταξύ 1ης και 3ης χορήγησης, δηλαδή μετά από δύο εβδομάδες χρήσης της εφαρμογής -3.020 μονάδων (p = 0.006) και στατιστικά σημαντική πτώση ως προς το μέσο όρο συνολικού άγχους μεταξύ 2ης και 3ης χορήγησης στη δεύτερη εβδομάδα χρήσης της εφαρμογής -5.388 μονάδων (p = 0.029). Δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το μέσο όρο καταστασιακού άγχους. Τα αποτελέσματα έδειξαν συσχέτιση της καθημερινής χρήσης της εφαρμογής FiD με τη μείωση του άγχους παρέχοντας μία ελπιδοφόρα προοπτική για τη διεύρυνση της εφαρμογής σε κλινικούς πληθυσμούς και με προσθήκη περισσότερων λειτουργιών και παρεμβάσεων.τη μείωση του άγχους παρέχοντας μία ελπιδοφόρα προοπτική για τη διεύρυνση της εφαρμογής σε κλινικούς πληθυσμούς και με προσθήκη περισσότερων λειτουργιών και παρεμβάσεων.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: άγχος, ηλεκτρονικές εφαρμογές στην ψυχική υγεία, smartphone, αυτοπαρατήρηση, αυτοκαταγραφή, ανατροφοδότηση

Χαράλαμπος Πίσχος, Αντώνης Πολίτης, Αρτέμιος Πεχλιβανίδης, Βασίλης Μασδράκης, Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

 

Πλήρες άρθρο σε pdf