Η ημιδομημένη κλινική συνέντευξη για διαταραχές προσωπικότητας (SCID-II) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη αξιολόγηση διαταραχών προσωπικότητας σύμφωνα με τα κριτήρια του αμερικανικού ταξινομικού συστήματος DSM. Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και η αξιολόγηση τους είναι πολιτισμικά ευαίσθητα. Λόγω αυτό του χαρακτηριστικού είναι σημαντικό τόσο οι κλινικοί ιατροί όσο και οι ερευνητές να έχουν μια πιο καθαρή εικόνα για τις επιδόσεις τέτοιων εργαλείων στη δική τους πολιτισμική πραγματικότητα. Παρά το γεγονός ότι αυτή η συνέντευξη έχει μεταφραστεί στα ελληνικά δεν έχει ελεγχθεί για τις ψυχομετρικές της ιδιότητες στην ελληνική της έκδοση. Προκειμένου να καλύψουμε αυτή την ανάγκη πραγματοποιήσαμε αυτή την έρευνα ώστε να ελέγξουμε την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του συγκεκριμένου εργαλείου στην έκδοση του για το DSM-III-R στον ελληνικό πληθυσμό. 32 ασθενείς 13 άνδρες και 19 γυναίκες πήραν μέρος σε αυτή τη μελέτη. 16 από αυτούς εξετάσθηκαν από τρεις εξεταστές. Δύο φορές με την δομημένη συνέντευξη SCID-II και μια φορά με την Διεθνή Εξέταση για τις Διαταραχές Προσωπικότητας (IPDE), που αποτέλεσε και το χρυσό κανόνα και 14 από δύο εξεταστές με τη δομημένη συνέντευξη SCID-II. Δύο δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν επαρκώς και δεν συμμετείχαν στη μελέτη. Συνολικά πραγματοποιηθήκαν 69 συνεντεύξεις. Η εσωτερική συνοχή του οργάνου ήταν αποδεκτή με τιμή Cronbach α 0,623 Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αξιοπιστία του οργάνου είναι καλή. Η βαθμολόγια Cohen’s Kappa κυμαίνεται μεταξύ 0,375 για την ιστριονική και 1,000 για την ηττοπαθή και αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Πολύ υψηλή είναι και η συσχέτιση τόσο μεταξύ των διαγνώσεων όσο και μεταξύ των κριτηρίων ανάμεσα στους εξεταστές. Εξαίρεση αποτελεί η διαταραχή προσωπικότητας μη προσδιοριζόμενη αλλιώς, στην οποία δεν υπάρχει συμφωνία σε κανένα από τα μέτρα αξιοπιστίας που χρησιμοποιήθηκαν. Η εγκυρότητα αξιολογήθηκε σε σύγκριση με το χρυσό κανόνα. Η ειδικότητα ήταν εξαιρετικά υψηλή από 79-100% με εξαίρεση τη διαταραχή προσωπικότητας μη προσδιοριζόμενη αλλιώς, στην οποία ήταν 66%. Η ευαισθησία ήταν κακή και κυμαινόταν από 0-50%. H SCID-II είναι ένα αξιόπιστο, έγκυρο και εύκολο στην εξοικείωση με αυτό όργανο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα τόσο στην έρευνα όσο και στην κλινική πράξη.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: προσωπικότητα, ημιδομημένη συνέντευξη, εγκυρότητα, αξιοπιστία, SCID-II, ελληνικά

Θεοφάνης Βορβολάκος, Μαρίνα Γυμνοπούλου, Βασιλική Κεραμιδά, Αρσενία Μαλακόζη, Ειρήνη Σαμδανίδου, Αικατερίνη Αρβανίτη, Ασπασία Σερντάρη, Μαρία Σαμακουρή

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)