Είναι γνωστό πως ασθενείς με ψυχικές νόσους έχουν επιβαρυμένη σωματική υγεία σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Μεταξύ των ασθενών με ψυχικές νόσους, εκείνοι με διαταραχές του φάσματος της σχιζοφρένειας έχουν δυσανάλογα μεγαλύτερη επιβάρυνση. Πρόσφατες μελέτες έχουν επισημάνει ότι αυτοί οι ασθενείς διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο από τον COVID-19. Στόχος αυτής της συστηματικής ανασκόπησης είναι να διευκρινιστεί κατά πόσον οι ασθενείς με διαταραχές του φάσματος της σχιζοφρένειας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για δυσμενείς εκβάσεις της σωματικής τους υγείας λόγω του COVID-19. Πραγματοποιήσαμε αυτή τη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές PRISMA, χρησιμοποιώντας το PubMed, το PsycINFO και το Scopus ως βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, για να εντοπίσουμε όλες τις μελέτες που διερεύνησαν τη συχνότητα λοίμωξης ή/και θνησιμότητας από τον SARS-CoV-2 σε ασθενείς με διαταραχές του φάσματος της σχιζοφρένειας. Μετά από συστηματική διαδικασία ελέγχου, επτά μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια ένταξής στη μελέτη. Τα αποτελέσματα αυτών των επτά μελετών εκτέθηκαν περιληπτικά χρησιμοποιώντας odds ratios ή adjusted odds ratios. Τα συλλογικά αποτελέσματα έδειξαν μέτρια, αλλά στατιστικά σημαντική επίδραση για υψηλότερα ποσοστά λοίμωξης σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και ισχυρή στατιστικά σημαντική επίδραση για υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι τα άτομα με σχιζοφρένεια έχουν υψηλό κίνδυνο να μολυνθούν από τον νέο κορωνοϊό και έχουν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από τον γενικό πληθυσμό. Υπάρχουν αντιφατικά ευρήματα σχετικά με άλλα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας εισαγωγής σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Συλλογικά, αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι ασθενείς με διαταραχές του φάσματος της σχιζοφρένειας είναι πιο ευάλωτοι στο να μολυνθούν και πιο πιθανό να πεθάνουν λόγω του COVID-19, και όμως η πρόσβασή τους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας δεν φαίνεται να είναι υψηλότερη. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι ασθενείς με σχιζοφρένεια αποτελούν ευάλωτη ομάδα για λοίμωξη και θνησιμότητα που σχετίζεται με τον COVID-19, συνεπώς υπάρχει ανάγκη αυτή η ευάλωτη ομάδα ανθρώπων να έχει καλύτερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της προτεραιότητας σε εθνικά προγράμματα εμβολιασμού COVID-19 και καλύτερη πρόσβαση στην εντατική θεραπεία. Η μελέτη μας συνεισφέρει στην ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για τα άτομα με διαταραχές του φάσματος της σχιζοφρένειας.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: σχιζοφρένεια, COVID-19, θνησιμότητα, λοίμωξη, ισότητα, πρόσβαση στις υπηρεσίες, εμβολιασμός

Σωκράτης Ε. Καραουλάνης, Νίκος Γ. Χριστοδούλου

 

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)