Ο. Γιωτάκος
Ψυχιατρική Κλινική Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Τριπόλεως

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα δεδομένα από μελέτες σε ζώα, φαίνεται ότι η μείωση της σεροτο νινεργικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο αυξάνει, ενώ η αύξησή της μειώνει τη σεξουαλική επιθυμία και δραστηριότητα σε κάποια άρρενα ή θήλεα είδη θηλαστικών. Αντίθετα αποτελέ σματα στη σεξουαλική συμπεριφορά φαίνεται να έχει η δράση του νοραδρενεργικού και ντο παμινεργικού νευρομεταβιβαστικού συστήματος. Επιπλέον, φαίνεται ότι τα ανδρογόνα, περισ σότερο από ό,τι τα οιστρογόνα, παρέχουν ένα σημαντικό περιβάλλον για σεροτονινεργική α ναστολή της επιθετικότητας. Η δράση των ανδρογόνων, και ειδικότερα της τέστοστερόνης, ε ξαρτάται από τη μετατροπή τους σε οιστρογόνα μέσω αρωματοποίησης και ρυθμίζεται από την επίδραση των οιστρογόνων σε μονοαμινεργικούς υποδοχείς, όπως π.χ. οι 5ΗΤ-2Α. Η νευρορ ρύθμιση της σεξουαλικής συμπεριφοράς στον άνδρα και τη γυναίκα είναι λιγότερο κατανοητή, σε σχέση με αυτή των θηλαστικών που παρατηρείται στο εργαστήριο. Γενικά, μειωμένη σερο τονινεργική δραστηριότητα και αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης βρέθηκαν σε άτομα με επι θετική συμπεριφορά. Επίσης φάνηκε ότι η παρουσία της τεστοστερόνης επιτείνει την έκλυση ντοπαμίνης στη μέση προοπτική περιοχή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σεξουαλική κινητο ποίηση. Μελέτες σε παιδόφιλους έδειξαν ότι υπάρχει μία σειρά σεροτονινεργικών διαταραχών, όπως μειωμένη δραστηριότητα του προσυναπτικού σεροτονινικού νευρώνα και υπεραπαντητι κότητα του μετασυναπτικού σεροτονινικού υποδοχέα.

Ο. Γιωτάκος (σελίδα 37) - Πλήρες άρθρο