Η δυσφορία που σχετίζεται με τον διαβήτη, αναφέρεται στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς σχετικά με τη φύση και τις επιπλοκές του διαβήτη τύπου 1 και την επιβάρυνση της διαχείρισης του. Η έρευνα δείχνει ότι τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 αντιμετωπίζουν διαφορετικές πηγές άγχους και δυσφορίας που διαφέρουν από εκείνες των ατόμων με διαβήτη τύπου 2, με αποτέλεσμα οι δυσκολίες τους να μην αναγνωρίζονται και να μην αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά. Η κλίμακα για τη Δυσφορία στο Διαβήτη Τύπου 1 (Diabetes Distress Scale Τ1-DDS) είναι μια πρόσφατα ανεπτυγμένη κλίμακα που έχει στόχο να εντοπίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διαβήτη Τύπου 1. Σκοπός της μελέτης ήταν να εξεταστεί η παραγοντική δομή και οι ψυχομετρικές ιδιότητες της Κλίμακας για τη Δυσφορία στο Διαβήτη Τύπου 1. Ένα δείγμα 102 ενηλίκων με διαβήτη τύπου 1, ηλικίας 38,85 (±10,08) έτη, γυναίκες 63%, ΔΜΣ 21,45 (±5,84) kg/m2, διάρκεια διαβήτη 21,35 (±13,73) έτη, HbA1c 7,5%±1,2 • 58 mmol/mol) συμπλήρωσαν το μεταφρασμένο Τ1-DDS. Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση έδειξε χαμηλή προσαρμογή για το μοντέλο των 7-παραγόντων. Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση υποστήριξε ένα εννοιολογικά δικαιολογημένο μοντέλο 5-παραγόντων για το ελληνικό δείγμα. Οι δείκτες εσωτερικής συνοχής και για τους πέντε παράγοντες (διαχείριση, αβοηθητότητα, αρνητικές κοινωνικές αντιλήψεις, δυσφορία με το προσωπικό υγείας, και τη στάση των φίλων και της οικογένειας) κυμαίνονταν μεταξύ α=0,79 και 0,89. Και οι πέντε παράγοντες της κλίμακας σχετίζονταν θετικά με την ψυχολογική δυσφορία [(r=0,510, p<0,01) για ολόκληρη την κλίμακα]. Ο παράγοντας της διαχείρισης σχετιζόταν θετικά με τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (r=0.397, p<0.01) και με τον δείκτη μάζας σώματος (r=0,296, p<0,01), ενώ ο παράγοντας της δυσφορίας για τις αντιδράσεις στο κοντινό περιβάλλον σχετιζόταν αρνητικά με τη διάρκεια του διαβήτη (r=–0,298, p<0.01). Αναλύσεις με βάση τη μέθοδο των γνωστών ομάδων έδειξαν ότι οι άνδρες παρουσίαζαν υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο της διαχείρισης του διαβήτη (t=2,164, p<0.05 για τις αρνητικές κοινωνικές αντιλήψεις), (t=2,572, p<0,05 για τις αντιδράσεις από φίλους και οικογένεια), και ότι οι νεότεροι συμμετέχοντες ανέφεραν σημαντικά υψηλότερη δυσφορία σε σχέση με τις αντιδράσεις από τους φίλους και την οικογένεια (t=2,106, p<0,05). Η ελληνική έκδοση του T1-DDS είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο μέτρο της ανησυχίας που σχετίζεται με τον διαβήτη, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κλινική πρακτική για την αντιμετώπιση προσωπικών αναγκών και να κατευθύνει πιο στοχευμένες παρεμβάσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, σχετιζόμενη με τον διαβήτη δυσφορία, εγκυρότητα, αξιοπιστία, παραγοντική ανάλυση.

Φ. Γρίβα, Π. Θωμάκος, Ό. Κεπαπσόγλου, Μ. Τζινιέρη-Κοκκώση, Α. Μητράκου, Χρ. Ζούπας, Γρ. Βασλαματζής (σελίδα 302)

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)