Διαχρονικά τα μείζονα θέματα Δημόσιας Υγείας, όπως η τρέχουσα πανδημία COVID-19, προκαλούν έντονα αισθήματα ψυχολογικής δυσφορίας στον πληθυσμό, λόγω της αβεβαιότητας και των ξαφνικών και ριζικών αλλαγών που συνεπάγονται στον καθημερινό βίο. Η εύκολη μεταδοτικότητα, ο εκθετικά αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης συνθέτουν ένα κλίμα φόβου και ανησυχίας, που επιδρούν καθοριστικά στην ψυχική υγεία του πληθυσμού. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να διερευνήσει σε ένα αρχικό στάδιο, τις ψυχολογικές επιπτώσεις της νέας πανδημίας COVID-19 στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), οι οποίοι πέρα από τη γενική επιβάρυνση, επωμίζονται το επιπλέον βάρος της αποχής από τα εργασιακά τους καθήκοντα και της ταυτόχρονης προσαρμογής στην πρωτόγνωρη διαδικασία παροχής τηλεκπαίδευσης στους μαθητές τους. Η παρούσα έρευνα είναι μία συγχρονική μελέτη που αφορά σε εκπαιδευτικούς ΔΕ, έγινε με ερωτηματολόγιο και διεξήχθη με απλή τυχαία δειγματοληψία στην αρχή της πανδημίας στην Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκε το x2 τεστ προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξης συσχετίσεων μεταξύ ψυχολογικών και άλλων παραμέτρων. Διαπιστώθηκε ότι το 34% των εκπαιδευτικών αισθάνεται πολύ και πάρα πολύ φόβο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ καταθλιπτικά αισθήματα σοβαρού βαθμού εμφανίζει μόνο το 8%. Διαφαίνεται επίσης ότι στο σώμα των καθηγητών υπερισχύουν συναισθήματα αισιοδοξίας σχετικά με την έκβαση της πανδημίας, καθώς το 71,5% εντοπίζεται στις ανώτερες κλάσεις της σχετικής κλίμακας. Το γυναικείο φύλο προέκυψε να επιδρά θετικά στη διαμόρφωση αισθημάτων φόβου, κατάθλιψης και αρνητικά στις εκδηλώσεις αισιοδοξίας. Επίσης, αναδείχθηκε η αρνητική συσχέτιση του υψηλού μορφωτικού επιπέδου των καθηγητών με την εμφάνιση αισθημάτων αισιοδοξίας. Η αισιοδοξία που αποτυπώθηκε, ίσως δεν είναι άσχετη με την πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή των μέτρων που έλαβε η πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας και κατέγραψε η έρευνά μας. Ακόμη, φάνηκε ότι η τηλεδιδασκαλία στην οποία επιδόθηκαν έξαφνα και χωρίς προετοιμασία οι καθηγητές εξαιτίας της πανδημίας, δεν προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία. Τα ευρήματα της μελέτης σκιαγραφούν ένα γενικό προφίλ των καθηγητών Δ.Ε. που διακρίνεται από ψυχική ανθεκτικότητα, γεγονός που πρέπει να αξιοποιήσει και με κατάλληλες παρεμβατικές κινήσεις να ενισχύσει η πολιτεία, ώστε να μεγιστοποιήσει το πολυσύνθετο δημιουργικό έργο τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Πανδημία, COVID-19, εκπαίδευση, φόβος, κατάθλιψη, αισιοδοξία, ψυχική ανθεκτικότητα.

Π. Σταχτέας, Χ. Σταχτέας (σελίδα 293)

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)