Η Διαταραχή Πανικού (ΔΠ) είναι μια κοινή ψυχιατρική νόσος που ανήκει στην κατηγορία των διαταραχών άγχους και επιφέρει σοβαρή επιβάρυνση στην υγεία και την καθημερινότητα των ατόμων που υποφέρουν από αυτήν. Μελέτες στον γενικό πληθυσμό που επιχειρούν να μετρήσουν τον επιπολασμό αυτής της διαταραχής ανά τον κόσμο υποστηρίζουν ότι περίπου 1,7% με 4,7% του ενηλίκου και εφηβικού πληθυσμού έχουν ΔΠ. Στην Ελλάδα, η σχετική έρευνα, είναι περιορισμένη καθώς προηγούμενες μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει μικρά δείγματα πληθυσμού. Σκοπός της μελέτης μας ήταν η περιγραφή του επιπολασμού και των κοινωνικο-δημογραφικών συσχετίσεων της διαταραχής πανικού (ΔΠ) και των σχετιζόμενων υποκλινικών συνδρόμων στον γενικό ενήλικο πληθυσμό της Ελλάδας, καθώς και η εκτίμηση της συννοσηρότητας, της χρήσης των υπηρεσιών υγείας και των επιπτώσεων των παραπάνω συνδρόμων στην ποιότητα ζωής των ατόμων. Η παρούσα μελέτη αποτελεί δευτερογενή ανάλυση της μελέτης ψυχιατρικής νοσηρότητας του γενικού ενηλίκου Ελληνικού πληθυσμού που διενεργήθηκε το διάστημα 2009–2010 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα της χώρας (4.894 συμμετέχοντες που ζούσαν σε ιδιωτικά νοικοκυριά, ποσοστό συμμετοχής 54%). Για την εκτίμηση της ψυχιατρικής νοσηρότητας χρησιμοποιήθηκε η αναθεωρημένη Κλινική Διαγνωστική Συνέντευξη (CIS-R). Η εξέταση της ποιότητας ζωής έγινε με τη χρήση του εργαλείου EuroQoL EQ-5D και η χρήση των υπηρεσιών υγείας αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας σχετικές ερωτήσεις. Όλοι οι κοινωνικο-δημογραφικοί και κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες εξετάστηκαν κάνοντας ευθείες ερωτήσεις στους συμμετέχοντες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας το 1,87% των συμμετεχόντων (95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI]: 1,50–2,26%) πληρούσαν τα κριτήρια για ΔΠ και 1,61% πληρούσαν τα κριτήρια για τα υποκλινικά συμπτώματα πανικού (95% CI: 1,26–1,96%) και υπήρξε μια ξεκάθαρη υπεροχή του θηλυκού φύλου στη συσχέτιση με τη ΔΠ (p=0.001) και με την υποκλινική ΔΠ (p=0.01). Η ΔΠ ή τα υποκλινικά συμπτώματα πανικού συσχετίστηκαν μόνο με έναν περιορισμένο αριθμό κοινωνικο-δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών μεταβλητών, ειδικότερα μετά τη σταθμισμένη ανάλυση. Επίσης και τα δύο αυτά σύνδρομα πανικού σχετίζονται με σημαντικές εκπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών και αυξημένη χρήση των υπηρεσιών υγείας για ψυχολογικά ή παθολογικά αίτια σε σύγκριση με υγιή άτομα. Συμπερασματικά, τόσο η διαταραχή πανικού (ΔΠ) όσο και τα υποκλινικά συμπτώματα πανικού είναι κοινά στο γενικό ενήλικο ελληνικό πληθυσμό με σημαντική συννοσηρότητα και έκπτωση στην ποιότητα ζωής. Η παρατηρηθείσα χρήση των υπηρεσιών υγείας από άτομα που υποφέρουν από συμπτώ ματα πανικού καλεί για τη σχεδίαση πιο αποτελεσματικών πολιτικών αντιμετώπισης.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιδημιολογία, διαταραχή πανικού, ενήλικοι, συννοσηρότητα, ποιότητα ζωής, Ελλάδα.

Σπ. Πολίτης, Στ. Μπέλλος, Μ. Χατζούλης, Ρ. Γουρνέλλης, Π. Πετρίκης, Δ. Πλουμπίδης, Π. Σκαπινάκης (σελίδα 201)

Πλήρες άρθρο σε pdf (Αγγλικά)